Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Димитър Златинов - ръководител катедра

   

 

DZlatinov

доцент д-р Димитър Златинов

Заместник-декан по учебната дейност на Стопанския факултет и председател на Учебната комисия на Стопанския факултет. От 2020 г. доц. Златинов е ръководител на катедра „Икономика“, в която преди това е бил научен секретар. Ръководител е на МП „Икономика и финанси“ и администратор на МП „Митнически и данъчен контрол“.

Доц. Златинов е специализирал в Австрия към Международния валутен фонд и в Люксембург към Европейската сметна палата. През 2014 г. е участник в Петата юбилейна среща с лауреати на наградата по икономика в памет на Алфред Нобел в Линдау, Германия. Работил е в Българската народна банка в периода 2010-2016 г.

Участвал е в 15 международни, национални и университетски научноизследователски и приложни проекти. Автор е на над 60 публикации в страната и чужбина, свързани с изследване на цикличното развитие на икономиката, моделирането на макроикономическите процеси, взаимодействието на макроикономическите политики и пазара на труда.

 

Преподавани дисциплини

  • Микроикономика
  • Макроикономика
  • Международна икономика
  • Икономическа политика
  • Упражнения по Макроикономика II

 

Избрани публикации

Златинов, Д. (2021), Емпиричен анализ на връзката между икономическия растеж и конвергенцията в Европейския съюз (стр. 55-106), Икономически растеж и конвергенция в Европейския съюз /монография в съавторство с Р. Рангелова и Д. Бобева/, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, ISBN 978-619-245-152-3

Златинов, Д. (2019), Макроикономическата политика в България след въвеждането на паричния съвет /от теоретичен към приложен анализ/, 156 стр., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, София, ISBN 978-954-9399-53-0

Златинов, Д. (2018), Аналитично приложение на модела Мъндел-Флеминг за изследване на ефектите от взаимодействието между фискална и парична политика в отворена икономика (стр. 125-144), Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, Том 16, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISSN 1311-8420

Златинов, Д. (2012), Развитие на макроикономическото моделиране (Сравнителен преглед на основни теоретико-приложни постижения в областта на моделирането на икономическите процеси) (стр. 45-97), Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, Том 8, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, ISSN 1313-227X

Zlatinov, D., N. Kosev, S. Shalamanov (2022), Regional Electricity Trade in South East Europe – Findings from a Panel Structural Gravity Model (pp. 3-18), Economic Studies Journal, Volume 31, Issue 8, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292

Petranov, S., D. Zlatinov, I. Atanasov (2022), The Shadow Economy in Bulgaria during the period 2006-2019 (pp. 3-18), Economic Studies Journal, Volume 31, Issue 5, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292

Petranov, S., D. Zlatinov, M. Velushev, L. Georgieva, R. Ivcheva (2022), Shadow Economy and Production Factors: Results from an Empirical Analysis with a Panel Data Set (pp. 44-64), Economic Studies Journal, Volume 31, Issue 2, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292

Zlatinov, D., I. Atanasov (2021), Absolute and Conditional Convergence: A Story about Convergence Clubs and Divergence in the EU (pp. 39-56), Economic Studies Journal /Ikonomicheski Izsledvania/, Issue 2, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292

Zlatinov, D., B. Nedev, I. Atanasov, N. Kosev (2019), Effects on the Economic Growth in Bulgaria during the Transition to Low-carbon Economy in the Energy Sector (pp. 110-127), Economic Studies Journal /Ikonomicheski Izsledvania/, Issue 6, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292

Zlatinov, D., D. Bobeva, E. Marinov (2019), Economic Aspects of Migration Processes in Bulgaria (pp. 55-88), Economic Studies Journal /Ikonomicheski Izsledvania/, Issue 5, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292

Zlatinov, D. (2018), A Modeling Approach for Forecasting Electricity Exports from Bulgaria (pp. 147-153), Economic Studies Journal /Ikonomicheski Izsledvania/, Issue 5, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292

Zlatinov, D. (2017), Effects of Business Cycle on Private Consumption in Bulgaria during the Global Financial and Economic Crisis (pp. 91-107), Economic Studies Journal /Ikonomicheski Izsledvania/, Issue 4, Bulgarian Academy of Sciences, Economic Research Institute, ISSN 0205-3292

 

Научни интереси

  • Макроикономически анализи
  • Моделиране на икономически връзки и зависимости
  • Циклично развитие на икономиката
  • Особености на взаимодействието между фискалната и паричната политика
  • Международна макроикономика

 

Контакти

email: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 509

 

Приемно време

Вторник, 17:00-18:00 ч. (след предварителна уговорка по имейл)

 

Профили в научни платформи

ResearchGate

Scopus

 

Списък на публикациите

CV на български език

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"