Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Гостуващи преподаватели и асоциирани изследователи / "Харвардски курсове"

   

© Център за икономически стратегии

 

За "Харвардските курсове" в статията "Уроци по бизнес", в-к Капитал Кариери (2014)

По следите на една добря идея - статия във в-к Капитал Кариери (2012)

"Харвардските курсове" към Стопанския факултет - статия във в-к Капитал (2010)

Новини за курсoвете в Twitter (@hedcp)

 

"Харвардските курсове" към Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" се провеждат в тясно сътрудничество с Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност , афилиран с Института по стратегии и конкурентоспобност към Harvard Business School (САЩ).

 

Новини за "Харвардските курсове"

Алумни на Стопанския факултет и „Харвардските курсове" набират участници за ново издание на курса „Raising a Nation"

26.09.2023

Курсът „Raising a Nation”, част от „Харвардските курсове” към Стопанския факултет на СУ, набира участници до 29 февруари

12.02.2020

 

Кратко представяне на “Харвардските курсове”

 

Микроикономика на конкурентоспособността (Microeconomics of Competitiveness, MOC) е специален курс, разработен в Бизнес школата на Харвардския университет от проф. Майкъл Портър и негови колеги от Института за стратегии и конкурентоспособност към Харвардския университет, предназначен за преподаване в избрани университети по света. Подходът на този курс по конкурентоспособност и икономическо развитие към проблематиката е отдолу-нагоре, от микроикономическа перспектива, която липсва в повечето традиционни лекционни курсове, посветени на икономическото развитие. Той не само предава знания, но и има за цел да бъде средство в ръцете на съответния университет да повлиява и подпомага процеса на икономическо развитие в своята страна или регион. В допълнение към подготовката на бъдещи лидери на деловия живот и държавното управление по основните принципи на конкурентоспособността, курсът може да бъде адаптиран и включен в програми за настоящи ръководни кадри. Той има потенциала да се превърне в събирателна точка за проекти и инициативи, които включват университета в определянето на икономическата политика и бизнес развитието съвместно с държавата и частния сектор. Визията за курса е да има полезно отражение върху икономическата конкурентоспособност и напредъка на страните, където се преподава.

 

Анализират се факторите за националната и регионалната конкурентоспособност от гледната точка на фирмите, клъстерите, районите, държавите и групите от съседни държави. Макар устойчивите макроикономически политики, стабилните правни и политически институции и подобряването на социалните условия да разширяват потенциала за висока конкурентоспособност, в действителност благосъстоянието се създава на микроикономическо равнище. Технологичното ниво и производителността на фирмите, жизнеспособността на клъстерите и качеството на деловата среда, в която се развива конкуренцията, са същинските определители на продуктивността на една страна или регион. В курса се разглеждат не само теорията и политиките, но и организационните и институционалните структури, както и процесите на промяна, необходими за устойчиво повишение на конкурентоспособността.

 

Главните теми в курса “Микроикономика на конкурентоспособността” включват:

  • Фирми, отрасли и международна конкуренция
  • Райони и клъстери
  • Политики за страните и регионите
  • Теми за напреднали: Привличане на чуждестранни инвестиции
  • Процесът на икономическо развитие

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” - Стопански факултет е част световната мрежа за преподаване на курса “Микроикономика на конкурентоспособността” и предлага обучението за нуждите на българските фирми, държавни институции и неправителствени организации. Курсът е част от учебния план на магистърската програма по Приложна икономика в Стопанския факултет.

 

Подробна информация за курса на английски език: http://economicstrategy.org/program/moc/

 

Икономически растеж и развитие на нациите (Raising a Nation: Perspectives on Growth and Development, RAN) е вторият от афилираните курсове към Бизнес школата на Харвардския университет. Всеки студент, който е завършил двата курса, получава удостоверение от Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност за успешно участие в програмата. “Икономически растеж и развитие на нациите” следва формата, натоварването и нормите на академичната етика в Харвардската бизнес школа. Курсът е сериозно академично предизвикателство за студентите, но и значим източник на удовлетворение от положените усилия за тези, които успеят да го завършат. Удостоверението за завършените курсове осигурява възможност за членство в световната мрежа по Микроикономика на конкурентоспособността (MOC) на проф. Майкъл Портър.

 

В курса се разглеждат два основни въпроса: 1) защо някои страни са много богати, а други много бедни; и 2) какво може да се направи в областта на икономическата политика, за да се промени това? Голямата разлика в нивата на доходите между страните от т.нар. “Първи” и „Трети свят” представлява несъмнено най-важният и труден за решаване проблем на икономическата теория и практика. Очевидно този интерес към растежа далеч надхвърля чистата интелектуална любознателност. Преди да се направят каквито и да е препоръки за икономическата политика, които ще имат ефект върху жизнения стандарт на милиони хора по света, е необходимо добре да бъдат разбрани процесите на икономически растеж и развитие.

 

В курса се търсят социалните, икономическите, политическите и дори културните обяснения за разликите в темповете на растеж и нивата на доход в страните по света. Обричат ли неблагоприятните географски условия някои държави на бедност? По-важна ли е системата от институции от наличните природни ресурси? Каква е ролята на технологичната промяна и иновациите? Зависим ли е растежът на страните изключително от малко на брой извънредно способни предприемачи като Бил Гейтс или Ричард Брансън?

 

От една страна курсът дава познания по икономическите теории, които обясняват различията в дохода и темповете на растеж, както и представя емпирични свидетелства, подкрепящи или отхвърлящи тяхната валидност. От друга страна се търси връзката с реалността чрез разглеждането на специфични казуси, които осветляват релевантността на представените теории и онагледяват практическите аспекти на реалното провеждане на стопански политики. Накратко, курсът предлага баланс между перспективите на академичния изследовател и практикуващия политика на растежа.

 

Подробна информация за курса на английски език: https://economicstrategy.org/ran/