Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство / Преподаватели - Катедра Финанси и счетоводство / Доц. д-р Илияна Анкова

   

 

Доц. д-р Илияна Анкова Стоянова

Каб. 101, тел. (02) 971-10-02/ в. 403

E-mail: Iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Илияна Анкова

Iliana_Ankova

 

Доц. д-р Илияна Анкова Стоянова има магистърска степен по "Счетоводство и контрол" от УНСС.

 

В Стопанския факултет чете лекции по дисциплините Управленско счетоводство, Ефективно управление на бизнеса и Бюджетно счетоводство. Ръководи семинарни занятия по дисциплините Въведение в счетоводството, Финансово счетоводство, Управленско счетоводство, Ефективно управление на бизнеса.

 

Научните ѝ интереси са в областта на теорията на управленското счетоводство, управлението на разходите и калкулирането на себестойности.

 

Лекции

 

Бакалавърски програми по Икономика и финанси и Стопанско управление

 • Управленско счетоводство

 

Магистърска програма Счетоводство и одит

 • Ефективно управление на бизнеса 1 и 2 част

 

Магистърска програма Корпоративно счетоводство със секторна специализация

 • Бюджетно счетоводство

 

 

Упражнения

 

Бакалавърски програми по Икономика и финанси и Стопанско управление

 • Управленско счетоводство

 

Магистърска програма Счетоводство и одит

 • Ефективно управление на бизнеса 1 и 2 част
 • Финансово счетоводство

 

 

Научни интереси

 

Управленско счетоводство, Ефективно управление на бизнеса, Финансово счетоводство, Бюджетно счетоводство, Проблеми на обучението по счетоводство във висшите училища, Интегрирано отчитане

 

 

Публикации

 

 1. Анкова И., Е. Станчева – Тодорова. 2017. Factors Influencing Bulgarian Higher Education in Accounting. Science and Practice: And Innovative Approach. Les Editions L'Oridinate, Paris, France. р. 158-165
 2. Анкова И. Н. Велинова-Соколова. 2017. Платежоспособност II – предизвикателства пред българския застрахователен пазар. Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към Индустрия 4.0 Технология или идеология. Електронно издание.
 3. Анкова И. 2017. Върху обучението по бюджетно счетоводство в българските висши училища. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, т.17 (приета за публикуване, ISSN 1311-8420).
 4. Анкова И., Е. Станчева – Тодорова. 2016. Възможности за сътрудничество с бизнеса и професионалните организации при обучението по счетоводство във висшите учебни. Новата идея в образованието - том I. Бургаски свободен университет. с. 80-89
 5. Анкова И., Е. Станчева – Тодорова. 2016. Обучението по счетоводство в България - а сега накъде. "Управленска наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства". I. Бургаски свободен университет. с. 269-280
 6. Анкова, И., Е. Станчева-Тодорова и Н. Велинова. 2016. Сборник от казуси по Въведение в счетоводството. УИ „Св. Климент Охридски“
 7. Анкова, И., Е. Станчева-Тодорова и Н. Велинова. 2016. Сборник от казуси по Финансово счетоводство.
 8. Анкова, И. 2015. Управленско счетоводство в агропромишлен холдинг. Авангард Прима. 292 с.
 9. Анкова, И. 2015. Върху развитието на управленското счетоводство Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, т.15 и т.16
 10. Анкова, И. и Е. Станчева-Тодорова. 2015. Фактори, оказващи влияние върху професионалните преценки на счетоводителите в България. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, т.15
 11. Анкова, И. 2015. Въведение в управленското счетоводство (учебно помагало). УИ „Св. Климент Охридски“. София. 237 с.
 12. Анкова, И. 2015. Сборник казуси по управленско счетоводство. УИ „Св. Климент Охридски“. София. 142 с.
 13. Анкова, И. 2014. Разходи и разноски – ретроспективен поглед. Проблеми на счетоводната теория и практика (сборник трудове). УИ „Св. Климент Охридски“. София. 2014: 131-145
 14. Анкова, И. 2014. Роля и значение на калкулирането на себестойност в селскостопанските предприятия. Проблеми на счетоводната теория и практика (сборник трудове). УИ „Св. Климент Охридски“. София. 2014: 204-222
 15. Анкова, И. и Е. Станчева-Тодорова. 2014. Фактори, оказващи влияние върху висшето образование по счетоводство в България. Проблеми на счетоводната теория и практика (сборник трудове). УИ „Св. Климент Охридски“. София. 2014: 172-184
 16. Анкова, И., Е. Станчева-Тодорова и Н. Велинова. 2014. Еволюция на фундаменталните концепции в контекста на интегрираното отчитане. Проблеми на счетоводната теория и практика (сборник трудове). УИ „Св. Климент Охридски“. София. 2014: 60-84
 17. Анкова, И., Е. Станчева-Тодорова и Н. Велинова. 2014. Концептуален модел на счетоводно оценяване. Проблеми на счетоводната теория и практика (сборник трудове). УИ „Св. Климент Охридски“. София. 2014: 85-105
 18. Анкова, И. и Е. Станчева-Тодорова. 2014. Върху някои проблеми на висшето образование по счетоводство в България. Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол (сборник с доклади от научна конференция 12-13 Септември). Издателство Наука и икономика. ИУ Варна. 2014: 312-323
 19. Анкова, И. 2013. Счетоводната информация по места на възникване на разходите в птицепреработвателните предприятия. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, т. 11. София. 2013: 21-30
 20. Анкова, И. и Е. Станчева. 2011. Влияние на Международните стандарти за финансово отчитане върху развитието на счетоводството. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, т. 10. София. 2012: 177–193
 21. Анкова, И., Е. Станчева и Д. Янева. 2011. Счетоводно отчитане на горите в Република България. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, т. 10. София. 2012: 193-211
 22. Анкова, И. и Т. Седларски. 2010. Възможност за отчитане на транзакционните разходи в предприятията. Статистика. бр. 3-4. София. 2010: 60-81
 23. Анкова, И. и Е. Станчева. 2003. Счетоводно-информационно осигуряване управлението на публичния сектор. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, т. 2. София. 2003: 303-325

 

 

Кратка биография

 

Юли 2011 – до сега – Доцент, Катедра „Финанси и счетоводство“/ Стопански факултет

 

Юли 2011 – Доктор по икономика, СУ, Тема на дисертацията „Счетоводно-информационно осигуряване за ефективно управление на разходите в сектор производство и преработка на птиче месо“

 

Май 2010 - Юли 2011 – Главен асистент, Катедра „Финанси и счетоводство“/ Стопански факултет

 

Март 2007 – Май 2010 - Старши асистент, Катедра „Финанси и счетоводство“/ Стопански факултет

 

Октомври 2003 – Май 2007 - Асистент, Катедра „Финанси и счетоводство“/ Стопански факултет

 

Октомври 2002 – Октомври 2003 - Хоноруван преподавател, Теория на счетоводството, Счетоводство на предприятието, Катедра „Финанси и счетоводство“/ Стопански факултет

 

Юни, 2001 - Октомври 2003 - Заместник Главен счетоводител, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”

 

Февруари 1998 - Май, 2001 - Главен експерт, Министерство на транспорта и съобщенията

 

Октомври, 1993 - Ноември, 1997 - Магистър по Счетоводство и контрол, Университет за национално и световно стопанство

 

Октомври, 1988 - Юли, 1993 – магистър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“, Химически факултет