Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД / Покриване на националните минимални изисквания

   

За всеки учен съществува т.нар. партида в регистрите на НАЦИД. Тя съдържа:

  • обща информация
  • заемани академични длъжности
  • придобити научни степени
  • публикационна дейност
  • участие в проекти

 

Проверка

В публичния интерфейс на регистрите може да бъде извършено търсене по различни показатели. В началото на страницата активният бутон е в син цвят и търсенето отговаря на описанието му:

  • Всички лица на академични длъжности и придобити научни степени - ученият има регистрация(партида) в НАЦИД, но не е попълнил наукометричните си показатели.
  • Хабилитирани лица с наукометрични показатели - ученият е доказал, че покрива минималните национални изисквания.

За да има правото хабилитиран преподавател да участва в жури, назначено за конкурс за академична длъжност или придобиване на научна степен, той трябва да удовлетворява минималните национални изисквания към научната и преподавателската дейност. Т.е. да открива името си при търсене в Хабилитирани лица с наукометрични показатели.

 

Процедура

  • Ученият с профил за редакция на партидата си или оторизираното лице за организацията попълва показателите в таблиците
  • Служителите на НАЦИД извършват проверка на подадените данни

 

След придобиване на нова научна степен или академична длъжност

Въпреки че по време на процедурата за придобиване журито извършва проверка за удовлетворяване на минималните национални изисквания, за да участва в журита, ученият е длъжен да организира попълването на таблиците с наукометрични показатели за новата степен или длъжност.