Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за доцент по професионално направление 4.1 Физически науки/радиофизика и физическа електроника/, обявен в ДВ бр. 103/27.12.2016 г.