Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Ядрена техника и ядрена енергетика / Ядрена енергетика и технологии

   

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии

Ръководител: доц. д-р Йонка Иванова
тел.: 02 / 8161 782
е-mail: yonivan@phys.uni-sofia.bg

Магистърските програми по Ядрена енергетика и технологии имат за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на физиката и експлоатацията на ядрените реактори, екологията на ядрения горивен цикъл и приложението на ядрено-физичните методи в различни области на науката, медицината и практиката. Инженер-физикът, завършил магистърската програма Ядрена енергетика и технологии, трябва да придобие широка фундаментална подготовка от теоретични и приложни дисциплини, а също и солидни професионални знания в областта на специалността. Допълнително условие е да притежава висок мотивационен потенциал за развитие и усъвършенстване.

Завършилите магистри имат възможности за реализация в АЕЦ като експерти по:

  • Реакторно-физични технологии;
  • Неутронно-физични реакторни пресмятания;
  • в Радиохимични лаборатории;
  • Радиационна защита и дозиметрия,

както и в научно изследователски звена, специализирани в областта на ядрената енергетика и използването на йонизиращите лъчения. Те се реализират също в институциите, свързани с метрологията и контрола на йонизиращите лъчения и околната среда.

В зависимост от предварителната образователна степен на кандидатите магистърската програма има три разновидности:

 

 

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии – I (за специалисти)

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Учебен план (pdf)

Условия за кандидатстване: завършена бакалавърска степен по ядрена техника и ядрена енергетика.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър).

Магистърската програма започва от зимен семестър.

 

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии – II (за неспециалисти)

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна

Условия за кандидатстване: завършена бакалавърска степен в областта на физическите или химическите науки.

Приемат се кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър).

Магистърската програма започва от зимен семестър.

 

Магистърска програма: Ядрена енергетика и технологии – III (за неспециалисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: задочна

Учебен план (pdf)

Условия за кандидатстване: бакалавърска или магистърска степен по сродна специалност в областта на природните или техническите науки.

През първите два семестъра студентите трябва да прослушат курсове в размер на 48 ECTS кредита от приложения списък съгласувано с ръководителя на магистърската програма и в зависимост от придобитата предишна специалност.

Приемат се кандидати само в платена форма на обучение. Кандидатстващите се класират по средния успех от дипломата за висше образование. Той трябва да бъде не по-нисък от добър.

Магистърската програма започва от зимен семестър.