Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Прием на докторанти през учебната 2021/2022 година

   

Български граждани и граждани на Европейския съюз

 

Шифър Научна специалност Докторска програма (URL конспект) Образователна и научна степен "доктор" (брой)
редовна задочна
1 4.1 Физически науки Астрономия и астрофизика 3 1
2 4.1 Физически науки Метеорология 1 1
3 4.1 Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1  
4 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 2 1
      Физика на атомите и молекулите, обучение на англ. език 1 1
5 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 2  
6 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 1  
7 4.1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1  
8 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 3  
9 4.1 Физически науки Физика на кондензираната материя 1  
10 4.1 Физически науки Ядрена физика 2
10 4.1 Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 2  
11 4.1 Физически науки Оптометрия 1  
12 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1  
      ОБЩО 21 2

 

 

Чуждестранни граждани, които са от българска народност, съгласно чл.5, ал.1 на ПМС №103/1993 г. и чл. 3 на ПМС №228/1997 г.

 

Шифър Професионално направление Докторска програма (URL конспект) Брой на местата
Редовно Задочно
1 4,1 Физически науки Астрономия и астрофизика 1
2 4,1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2
3 4,1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1