Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мая Иванова Жекова, Физически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Мая Иванова Жекова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)
Тема: Сингулярна и фемтосекундна фотоника: Създаване на светли структури във фокалната равнина, използвайки фазови сингулярности

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Владимиров Хълтъков

Материали:

Рецензии:

Становища: