Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иван Илков Илиев, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Иван Илков Илиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Радиофизика и физическа електроника
Тема: Аерокосмически дистанционни методи за изследване на радиационната обстановка

Председател на научното жури: доц. д-р Емил Емилов Владков

Материали:

Рецензии:

Становища: