Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илияна Илиева Арестова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Илияна Илиева Арестова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Радиофизика и физическа електроника
Тема: Микровълнови устройства с феритни елементи за милиметрови вълни

Председател на научното жури: доц. д-р Живко Господинов Кисьовски

Материали:

Рецензии:

Становища: