Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Кристианова Стоянова, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Елена Кристианова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: „Квантови аналогии в класическата физика“

Председател на научното жури: проф. дфзн Асен Енев Пашов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: