Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Петков Димитров, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Публична защита за придобиване на ОНС „доктор“ от Димитър Петков Димитров

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Ядрена физика
Тема: „Облъчване от радон на професионални групи, ангажирани в добивната промишленост“

Председател на научното жури: проф. дфзн Венцислав Русанов Янков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: