Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Биляна Руменова Мирчева, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-343 от 16.09.2020 г. защитата ще се проведе присъствено за научното жури

 

Защита на Биляна Руменова Мирчева за присъждане на ОНС „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: Аномалии на компоненти от хидрологичния цикъл в България в периода 2003-2014 г.

Председател на научното жури: доц. д-р Веселин Димитров Тончев

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Всички желаещи да присъстват са поканени на адрес: https://meet.google.com/ejy-ymcn-xbb
Или могат да отворят Meet и да въведат код: ejy-ymcn-xbb