Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Алберт Максимов Варонов, Физически факултет

Зала А315, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Алберт Максимов Варонов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: Нагряване на космическа плазма от магнитохидродинамични вълни

Председател на научното жури: доц. д-р Станимир Тодоров Колев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: