Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Социология

   
  • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Форма на обучение: редовна
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Адрес:Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 4; тел.: +359 2 870 6260
  • Контакти:
  • Ръководител на катедрата:проф.д-р Боян Знеполски | b.znepolski@phls.uni-sofia.bg | каб. 410
  • Инспектор учебна дейност:Антоанета Димитрова | dimitrovab@phls.uni-sofia.bg | каб. 409
  • Фейсбук страница

От основаването си през 1976 г. досега, специалност „Социология“ в СУ е лидер в обучението по социология в България. Предлагаме една бакалавърска и две магистърски програми, а също и докторска програма.

Образованието, получено в специалност „Социология“ гарантира придобиването на подходящи знания и умения, които да подпомогнат реализацията на студентите като бъдещи социолози в социологически, маркетингови, ПР и рекламни агенции, в академични институции, училища, медии, държавни институции, политически партии и неправителствени организации.

Освен набор от задължителни курсове и такива, избирани по желание от самите студенти, обучението по социология включва и изследователски практики (работа на „терен“), а също стажове в различни институции и организации чрез участие в стажантската програма на специалността.

Работим и по проекти с възможност за участие на студенти и докторанти. Издаваме Годишник, в който също могат да участват с публикации студенти и докторанти.

Още информация