Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Публични информационни системи

   
  • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Форма на обучение: редовна
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4
    тел.: +359 2 870 42 36
  • Контакти:
  • Инспектор учебна дейност:Мария Богданова | bogdanova@phls.uni-sofia.bg
  • www.facebook.com/PISSU2018
  • bin@phls.uni-sofia.bg

Белег на съвременното информационното общество е нарастването на информационните потоци и все по-ясното идентифициране на трудности, свързани с достъп, организация, управление, оценяване и интерпретиране на информацията. Информатизацията на обществото е свързана преди всичко с идентифицирането на информацията като един от основните ресурси за неговото развитие. Специалност „Публични информационни системи“ (ПИС) предлага обучение в едно бързо развиващо се модерно направление. Учебният план е структуриран по начин, който гъвкав гъвкаво и балансирано съчетава теоретични познания и практически умения.

Приемът в специалност Публични информационни системи започва за учебната 2018/2019 година. Осъществява се за ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение (след завършено средно образование и за срок на обучение 4 години).

Прочетете още