Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Библиотечно-информационни науки

   
 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форма на обучение: редовна, задочна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4
  тел.: (02) 870 42 36 ;
 • Контакти:
 • Инспектор учебна дейност:Мария Богданова | bogdanova@phls.uni-sofia.bg
 • facebook.com/BINSU1953
 • bin@phls.uni-sofia.bg

Бакалавърската програма „Библиотечно-информационни науки е насочена към тези, които:

 • искат да управляват и организират информацията
 • се интересуват от природата и развитието на обществото на знанието
 • съзнават цивилизационната мисия на институциите, свързани с опазване, съхраняване и разпространение на културно-историческа памет
 • целят да усвоят информационните технологии и интернет
 • търсят предизвикателства

От учебната 1993/1994 година във Философския факултет е създадена самостоятелна специалност „Библиотечно-информационни дейности“ (БИД) с петгодишен срок за редовното обучение и тригодишен срок за задочно обучение (само за завършилите полувисше образование в Института по библиотечно дело, преобразуван през 1998 г. в колеж) През 2003 г. специалност БИД е преименувана в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН), като новото наименование е в съответствие с възприето в международната университетска практика.
От учебната 2006/2007 година в специалност БИН се осъществява прием в редовна и задочна форма на обучение (след завършено средно образование и за срок на обучение 4 години).

Прочетете още