Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.3. Политически науки (Количествен анализ, политически риск и избори), обявен в „Държавен вестник”, бр. 83 от 17.10.2017 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Стойчо Петров Стойчев