Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни процедури и срокове

   

график на семестъра
Определя се ежегодно със заповед на Ректора за двете форми на обучение – редовна и задочна, за двете квалификационни степени – бакалавър и магистър. За него може да се информирате в сайта на ФЖМК и от информационните табла пред специалностите и отдел “Студенти”.

• разпис на учебните занятия
Програмата за учебните занятия – лекционни курсове и семинарни занятия, се изготвят от Учебен отдел по курсове, дни, часове, преподаватели, аудитории. Графикът се подготвя до три дни преди началото на семестър и се излага на информационните табла във Факултета. Важно е да знаете, че всички промени в разписа на лекции се нанасят на информационните табла, така че дори да сте се запознали с него, следете за промени в тях.

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 17.02.2020 - 05.06.2020
Заб. Часовете и залите по чужди езици се уточняват със съответните преподаватели
и се обявяват на таблото.

Журналистика

I курс , II курс , III курс , IV курс

Връзки с обществеността

I курс , II курс , III курс , IV курс

Книгоиздаване

I курс , II курс , III курс , IV курс

Комуникационен мениджмънт

I курс , II курс

Учебни занятия на ОКС „Магистър“, задочно обучение 25.03 - 15.04.2020 г.

Връзки с обществеността - 1 курс, 2 семестър

Спортна журналистика - 1 курс, 2 семестър

Дигитални медии и видеоигри - 1 курс, 2 семестър

Изпитна сесия ОКС „Бакалавър“ задочно 01.04 - 30.04.2020 г. (обновена)

Важно: Организация на изпитната сесия на ОКС Бакалавър - задочно обучение 01.04 - 30.04. 2020

Във връзка със Заповед на Ректора от 18.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение да се организира по приетия график на дистанционен принцип, като формите на заключителен контрол се адаптират за провеждане онлайн;
  2. Изготвените графици на изпитите могат да се преработят съобразно с новите форми на организация на заключителния контрол;
  3. Протоколите да бъдат подготвени от отговорните инспектори във ФЖМК и да се попълват в срок от преподавателите в СУСИ чрез сертификатите за отдалечен достъп или със съдействието на инспекторите „Студенти“.

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Ликвидационна изпитна сесия 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. (обновена на 02.04)

Избор на свободно избираеми и факултативни дисциплини

Преди да изберете свободно избираеми и факултативни курсове, е необходимо:
• Да се информирате от учебния план на специалността за конкретния брой свободно избираеми и факултативни дисциплини, които сте задължени да изслушате и по които да положите изпит. Информация за това може да получите от учебните планове за двете степени на обучение. За консултация по отношение на всички въпроси, засягащи учебния план, можете да се обърнете към инспекторите за бакалаври и магистри;
• Да разберете от информационните табла за предлаганите дисциплини и техните лектори. Всяка конкретна специалност поставя срокове за начало и край на избора на свободно избираеми дисциплини;
• Стриктно да спазвате посочените срокове за записване.
За зимния семестър на нова учебна година изборът става в края на летния семестър.
Можете да изберете свободно избираеми дисциплини и от предлаганите от други факултети, ако хорариумът и общият брой кредити е равен с този на дисциплина със същия статут в учебния план на вашата специалност.
Разпределението по профили за 4 курс Книгоиздаване става при заверката на летните учебни практики и се предава в Учебен отдел. Ако има студенти, които не са заявили желание или единият профил не е набрал необходимия минимум от 8 студенти, разпределението се извършва служебно с класиране по успех.
Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Дипломиране – условия, процедури, срокове