Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Квалификационна характеристика

   

Квалификационната характеристика на придобилия образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по педагогика във Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“, както и учебният план, осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“ (ДВ, бр. 76 от 08.07.2002 г.), Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища (ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.) и Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) и Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г.

 

І. "БАКАЛАВЪР" ПО ПЕДАГОГИКА СЛЕДВА ДА ПРИТЕЖАВА:

1. Солидна фундаментална и приложна педагогическа подготовка.

2. Задълбочена интердисциплинна подготовка в областта на психологията, философията, социологията, училищната хигиена, правата на човека, управлението и администрацията.

3. Специализираща и профилираща подготовка в следните направления:

  • консултиране в образованието;
  • превантивна и корекционна педагогика.

 

ІІ. "БАКАЛАВЪР" ПО ПЕДАГОГИКА СЛЕДВА ДА УМЕЕ:

1. Да организира, провежда и консултира учебно-преподавателска и възпитателна дейност.

2. Да реализира ефективно педагогическо общуване.

3. Да анализира и диагностицира състоянията на учебно-преподавателската и възпитателната дейност, равнищата на възпитаност, учебните постижения и професионалната ориентираност на учещите се.

4. Да организира и ръководи цялостната учебно-преподавателска и възпитателна дейност в началните и средните учебно-възпитателни заведения, както и в специализираните детски заведения.

5. Да планира, организира и реализира педагогически, социално-педагогически и диагностични изследвания.

6. Да извършва качествен анализ и контрол на учебно-възпитателната дейност в учебно-възпитателните заведения.

7. Да извършва професионално консултиране и ориентиране сред учещите се младежи, учителите, родителите, възрастните в рамките на собствената квалификация.

 

Квалифицираната подготовка на завършилите специалност Педагогика се постига в рамките на общотеоретичната, специализиращата и практическата подготовка чрез задължителните, избираемите и факултативните дисциплини и практическо обучение по време на следването.

 

Студентите имат възможност да получат и допълнителна квалификация „Учител по философия и гражданско образование“.

 

ІІІ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА "БАКАЛАВЪР" ПО ПЕДАГОГИКА

Завършилите специалност Педагогика с образователно-квалификационна степен "бакалавър" /редовно и задочно обучение/ могат да извършват основни педагогически дейности във всички видове учебно-възпитателни заведения в Република България: учителска, възпитателна, преподавателска, организационно-управленска. Завършилите специалност Педагогика могат да бъдат НАЗНАЧАВАНИ и да РАБОТЯТ на следните длъжности[1]:

1. УЧИТЕЛИ

1.1. Начален учител

1.2. По педагогика / училища с педагогически профил/

1.3. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (след придобита допълнителна квалификация)

1.4. Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IVклас

1.5. Учител по философия и гражданско образование[2]

2. ВЪЗПИТАТЕЛИ

2.1. Възпитатели във всички учебно-възпитателни заведения - училища, общежития, домове за деца, организации, предоставящи социални услуги за деца, възпитателни училища-интернати, социално-педагогически интернати.

2.2. Възпитатели в институции от закрит тип и инспектори в детски педагогически стаи.

2.3. Възпитател-методик

3. ДРУГИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

3.1. Педагози

3.2. Педагогически съветници.

3.3. Инспектор, учебна дейност.

4. ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ

4.1. Организатори обучения

4.2. Професионални консултанти

 

[1] Длъжностите са съобразени с действащия Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 2011г. (Приложение № 3 от Заповед РД01-489/28.02.2016 и Приложение 1 към Заповед № PД01-815/23.12.2019 г.)

[2] След завършен факултативен модул по Философия и Гражданско образование