Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научноизследователски проекти на Факултета по педагогика, финансирани целево от държавния бюджет / 2020

   
 • Равнище на формираност на социокултурните и социолингвистичните компетентности у учениците в начална училищна възраст чрез обучението по български език и литература

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

 

 • „Практическата значимост на неформалното образование през призмата на неговите функции, ценности и цели“

Ръководител: проф. д-р Силвия Николаева

Номиниран за най-добър проект за 2020 г.

 

 • „Изследване на личностните детерминанти на комуникацията на социални работници в професионална среда“

Ръководител: доц. д-р Силвия Цветанска

Номиниран за най-добър проект за 2020 г.

 

 • „Модели на приложение на компетентностния подход във възпитателната дейност в училищна среда“

Ръководител: проф.дпн Сийка Чавдарова-Костова

Номиниран за най-добър проект за 2020 г.

 

 • „Развитие на системата за кариерно консултиране във ФП“

Ръководител: доц. дпн Моника Богданова

 

 • „Взаимодействие между образователните институции и институциите за социална работа – състояние, проблеми, перспективи“

Ръководител: доц. д-р Божидара Кривирадева

 

 • „Проучване опита на иновативни училища в България и представяне на добри практики пред бъдещите педагози“

Ръководител: гл. ас. д-р Йорданка Николова

 

 • „Педагогически модел за интегриране на инструментите на електронна учебна среда MOODLE в помощ на текущото и формиращо оценяване на студентите във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“

Ръководител: гл. ас. д-р Стоян Съев

 

 • „Бедността като проблем пред социалното включване и приобщаващото образование на децата и възрастните хора“

Ръководител: гл. ас. д-р Даниела Рачева

 

 • „Модели на обучение в контекста на неформалното образование (танцови училища) – гледна точка на танцови учители, танцьори, ръководители на танцови училища“

Ръководител: проф. дпн Вася Делибалтова

 

 • „Апробация на формати от арт анимационния подход с учители, студенти и ученици от началното училище“

Ръководител: гл. ас. д-р Мария Николова