Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научноизследователски проекти на Факултета по педагогика, финансирани целево от държавния бюджет / 2019

   
  • „Възпитанието в детските организации в България (1944-1990) в извори“

Ръководител: проф. дпн Пенка Цонева

Участници: докторант Петя Иванова

 

  • „Изследване на компетентностите на учителите за оказване на долекарска помощ и прилагане на система от методи за здравно образование жа учениците“

Ръководител: доц. д-р Ивайло Прокопов

 

  • „Социално включване и приобщаващо образование на търсещи убежище и бежанци – реалност и перспективи“

Ръководител: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

Участници: доц. дн Милен Замфиров, доц. д-р Владислав Господинов, доц. д-р Илиана Петкова, студенти

 

  • „Нагласи, отношения и опит на преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски“ към използване на електронни учебни ресурси при обучението на студенти със специални образователни потребности“

Ръководител: гл.ас. д-р Благовесна Йовкова

Участници: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, гл.ас. д-р Стоян Съев, студенти

 

  • „Удовлетвореност от труда в организациите за социална работа – оценка на служителите и очаквания на студентите“

Ръководител: доц. д-р Божидара Кривирадева

Участници: доц. д-р Йонка Първанова, маг. Ирина Данева

 

  • „Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители, писатели за деца“

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

Участници: доц. д-р Бистра Мизова, докт. Даниел Полихронов, докт. Десислава Петрова, докт. Десислава Тодорова, студенти

 

  • „Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигския университет (история и съвременност) – III етап

Ръководител: проф. дпн Албена Чавдарова

Участници: гл.ас. д-р Марияна Илиева, студенти