Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Клубове, лаборатории, центрове към Факултета / Учебно-научна лаборатория по експериментална и професионална педагогика

   

СЪБИТИЯ 2021

 

LOGO_Noykov

 

История

През 1906 г. проф. П. Нойков и неговият асистент Н. Алексиев създават учебно-изследователската Лаборатория към катедра в тогавашния Историко-филологически факултет. Тя е първата в Софийски университет и единствената в България учебно-изследователска лаборатория. От учебната 1907/8 г. тя фигурира в Разписа на лекциите на Софийски университет. Съществуват данни, че през 1943 г. временно е преместена в гр. Пирдоп поради бомбардировките над София, след което отново се връща в СУ. След този период липсват документи за нейното развитие. Последният й ръководител е бил проф. Димитър Кацаров и през 1948 г. е закрита по идеологически съображения.

 

През 1994 г. проф. Д. Василев защитава необходимостта от възстановяване дейността на Лабораторията и тя отново започва своята дейност. През 2004 г. се създават и Център по професионално и кариерно развитие и Учебно-научна лаборатория по експериментална и професионална педагогика.

 

На заседание на Факултетския съвет на Факултета по педагогика проведено на 15.01.2008 г. се взима решение за утвърждаване на проф. д-р Петър Нойков за патрон на Центъра по професионално и кариерно развитие и Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална педагогика, с ръководител проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова.

 

През 2015 г. двете звена се разделят, за да очертаят специфичните полета, но екипът работи в тясно сътрудничество – ръководител става доц. дпн Моника Богданова. Обособяват се основните функционални полета на дейности със значение за общофакултетското развитие: Кариерен център (р-л доц. дпн Богданова), Алумни сектор (р-л доц. д-р Илиана Петкова), Менторство (с екипно ръководство), Педагогическо хранилище (р-л доц. д-р Владислав Господинов), Клуб „Креации“ (р-л проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова и доц. д-р Владислав Господинов).

 

Цели и дейности

♦ Обезпечаване обучението по широк кръг дисциплини в контекста на професионално ориентиране, образование, развитие на студентите в специалностите Педагогика, Неформално образование и Социални дейности на Факултета по педагогика (бакалавърско, магистърско и докторантско равнище, редовна и задочна форма на обучение) чрез:

 • професионално ориентиране и консултиране;
 • професионална и експериментална педагогика;
 • професионално и кариерно развитие;
 • професионално ориентиране и кариерно развитие на хора ”в риск”;
 • неформално образование в академична среда;
 • връзка с пазара на труда;
 • стажове и доброволчество;
 • всичко свързано с академичното развитие на студентите и възможностите за тяхната професионална реализация.

♦ Създаване на възможности за реализиране на експертна и консултантска дейност от екипа, за научни публикации, научно и професионално развитие, придобиването на степени, квалификации, различни специализации.

♦ Включване на студенти както в работата по проекти, така и в живота на академичната общност, което спомага за развитие на тяхната практическа подготовка, учебно-изследователска дейност, провокира интерес не само към науката, но е и изследователски порив за реализирането на различни идеи, инициативи.

♦ Студентски обучително-консултативен семинар „Академични хоризонти“ за студентите от трите специалности на ФП, провеждан ежегодно в Творческа научна университетска база „Проф. Цветан Бончев“, Гьолечица. Семинарът е емблематичен за дейността на Лабораторията и очертава актуално състояние и перспективи пред академичния, кариерния и личен жизнен път на участниците.

♦ Юбилейни поредици сборници за: годишнини на изтъкнати учени и преподаватели; публични академични лекции; юбилеи на факултета и неговите функционални звена; професионалното образование в България и др.

 

Партньори

Наши партньори са редица държавни и неправителствени организации:

 • кариерни и педагогически центрове;
 • професионални и частни гимназии;
 • домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • педиатрични клиники и неонатологии;
 • фондации и асоциации;
 • агенции за подбор и обучение на персонал;
 • центрове за работа с деца с увреждания;
 • отдели “Закрила на детето”;
 • местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

Екипът

проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

проф. д-р Бончо Господинов

проф. дпн Моника Богданова

доц. д-р Илиана Петкова

доц. д-р Владислав Господинов

доц. д-р Силвия Цветанска

гл. ас. д-р Биляна Гъркова

ас. д-р Даниел Полихронов

ас. Анна Върбанова

 

Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, бл.1, ет. 5, каб. 517

Телефон за контакти: 0887372184, М. Богданова

E-mail: merdjanova@fp.uni-sofia.bg и m.bogdanova@fp.uni-sofia.bg

https://unlab-pnoikov.org/