Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Клубове, лаборатории, центрове към Факултета / Център (лаборатория) по гражданско образование

   

Центърът е създаден с решение на ФС през 2004 г. с цел да отговори на част от множеството предизвикателства пред обществото и образователната ни система в края на 20 и началото на 21 век.

 

Последното десетилетие на 20 век постави редица въпроси и предизвикателства пред бългрското общество, типични за обществата в преход – ценностна криза и дефицит на демократични отношения, силни миграционни процеси, включително и сред младите и високообразовани хора, безработица, бедност, корупция и пр., които изискват нови социално-икономически и политически подходи и стратегии в т.ч. и в образованието.

Като един от приоритетите на образователните системи по света и в страните в преход се очертава потребността от формирането на гражданско съзнание и поведение на младите хора в духа на демократичните ценности. Поетият глобален път на развитие и интегриране на европейските демокрации е обречен на неуспех без усилията на образователните системи и училището във всяка една от тях.

У нас понятието “гражданско образование” стана особено популярно след стартирането на образователната реформа през 1999 г. Един от приоритетите на тази реформа е създаването на условия, необходимата организация, нормативно и съдържателно обезпечаване и осъществяване на гражданското образование на българските деца. То се разглежда като основа за личностното им развитие и подготовка за социална релизация.

Вторият съществен компонент е приемането на Държавни образователни изисквания (ДОИ) за съдържанието на гражданското образование в начален, прогимназиален и гимназилен етап на средното училище.

При така създадената и регламентирана образователно-възпитателна ситуация в българското училище от особена важност за развитието на Факултета по педагогика и подготовката на студентите от специалностите Педагогика и Социални дейности, за всички студенти – бъдещи учители - от Софийския университет, е създаването на Център по гражданско образование.

Цели

1. Обедини усилията на всички, заинтересовани от повишаване качеството на образованието и възпитанието и провеждането за теоретико-емпирични изследвания по проблемите на гражданското формиране на българските деца от различните етапи на средното училище.

2. Допринесе за повишаване компетентността на студентите – образователни и социални експерти в различните сфери на гражданското образование и усвояването на демократични ценности не само на теоретично, но и на съвременно методическо равнище – на базата на проучване, синтезиране и апробиране опита на водещи европейски демокрации и САЩ.

3. Подпомогне процеса на усвояването на гражданска компетентност от студентите, получаващи учителска правоспособност в различните факултети на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и следдипломната квалификация на учителите в областта на гражданското образование.

4. Обедини усилията на всички преподаватели от Факултета по педагогика, които проявявят интерес към проблемите на гражданското образование, за участие в проекти на университетско, национално и международно равнищe.

5. Активизира разработването на учебни програми, учебници и помагала, необходими за подготовката на студентите, учениците от средното училище и учителите.

6. Създава и разширява мрежа от контакти с различни типове центрове, институции и пр. работещи по проблемите на гражданското образование на децата.

7. Легитимира Факултета по педагогика в публичното пространство като заинтересована и компетентна общност по проблемите на гражданското образование в българското училище.

Началото

Създаването на Центъра по гражданско образование беше поставено от: проф. д-р Емилия Василева, доц. д-р Ивайло Тепавичаров, доц. д-р Лиляна Стракова, доц. д-р Силвия Николаева, гл. ас. д-р Силвия Цветанска,
гл. ас. д-р Ваня Божилова, гл. ас. Силвия Йотова и всички други колеги, които с интерес и желание участват в екипна работа в тази

Партньори

Това е един отворен проект, в който през тези няколко години Центърът активно сътрудничи с други факултети от Алма Матер - Стопански факултет, Биологически факултет, Философски факултет, Юридически факултет и др., с неправителствени организации – Коалиция 2000, Център за изследване на демокрацията, Фондация “Социален диалог”, Пайдея и др.; с Университетета “Жул Верн” – гр. Амиен, Франция, с УНСС, Югозападен университет – Благоевград и др.

Благодарение на финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (2004-2006) и Министерството на образованието и науката (2006-2009) Центърът реализира през това време и продължава своята изследователска, учебно-методическа и експертна дейност на различни равнища.

Проектна дейност

  • Педагогически модел на антикорупционно образование в средното училище (2004-2005), финансиран от USAID.
  • Антикорупционното образование и възпитание на студентите (2004-2005), финансиран от USAID.
  • Прозрачност и гласност чрез академичен омбудсман (2004-2006) (USAID). Гражданското образование на учениците – европейският опит и перспектива (2006-2007), финансиран от МОН и др.

 

Проф. д-р Лиляна Стракова – Ръководител

Телефон за контакти: 9308 464

E-mail: L.Strakova@fp.uni-sofia.bg