Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Социална педагогика / Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър Ръководител: проф. д-р Цецка Коларова e-mail: ckolarova@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифици- рани аналитични специалисти, които да се реализират като мениджъри, съветници и консултанти в социалната сфера – държавни, неправител-ствени и частни организации и специализирани институции.

 

Обучението и подготовката в магистърската програма са ориентирани към формиране на висока професионална мотивираност и осигуряване на качествено консултиране, съветване, социална работа на групи и индивиди независимо от тяхната етническа принадлежност, социално- икономически статус, физически и интелектуален потенциал.

 

След успешно завършване на магистърската програма студентите магистри ще придобият: знания за теоретичните основи и съвременните тенденции в областта на социално-педагогическата работа; знания и умения за планиране, координиране и провеждане на ориентировъчни и оценъчни изследвания, както и анализ на резултатите, получени при проучване на индивидите; знания и умения, отнасящи се до управлението на професионалното развитие и професионалната кариера; знания и придобиване на умения за реализация като специалисти и мениджъри в социално- педагогическите заведения; знания и умения за прилагане на различни техники и стратегии за индивидуално и групово консултиране, диагностика, преодоляване на конфликтни ситуации в семейството и групата, в колектива и действия в кризисни ситуации; знания и умения за проектиране, планиране, координиране, провеждане и оценка на различни програми за превенция, интервенция на индивиди със социално-педагогически социални нужди и проблеми.

 

В магистърската програма Мениджмънт на социално – педагогическите дейности ще се приемат кандидати за редовно и задочно обучение, които имат висше образование по социална педагогика и другите утвърдени педагогически специалности, специалности с учителска правоспособност, Социални дейности, Логопедия, Обществено здраве, Психология, Социология, Теология и другите сродни хуманитарни и социални специалности.

 

Продължителността на обучението в редовна форма е два семестъра. При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни

синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.