Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Логопедия / Логопедия (за български граждани, завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

 

Ръководител: проф. дпсн Нели Василева

 

e-mail: nnvasileva@uni-sofia.bg; vasnel@abv.bg

 

 

 

Магистърската програма Логопедия е предназначена за специалисти с бакалавърска степен в сродни на логопедията области (парамедицински специалисти, психолози, социални работници, специалисти с педагогическа и учителска правоспособност) и специалисти с магистърска степен по медицинска специалност.

 

Приемът на студентите се извършва по успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от много добър 4.50. Обучението в задочната форма се провежда по график, съобразен със спецификата на аудиторните дейности (лекции и упражнения) и потребностите на работещите студенти.

 

Завършилите магистърска степен по логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, развитийна и придобита дизартрия, говорна диспраксия, дисфагия), дислексия, комуникативни дефицити при психични нарушения (аутизъм, хиперактивност и/или дефицит на вниманието и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

 

Тъй като след завършване на магистърската програма студентите придобиват нова специалност, обучението е проекция на това в бакалавърската степен по логопедия и компетенциите, които придобиват студентите са сходни с тези на бакалавър по логопедия. Обучението завършва с преддипломна практика и държавен изпит (практически и писмен).

 

Завършилите магистърска степен по логопедия могат да продължат образованието си в образователна и научна степен „доктор”, да работят на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери - образователна, медицинска, социална: общообразователни училища, детски градини, специални училища, центрове за подкрепа и личностно развитие на деца със СОП, центрове за деца с комуникативни нарушения, рехабилитационни центрове за деца и юноши с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, рехабилитационни центрове за възрастни, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, домове за социални грижи и др.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.