Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Логопедия / Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

 

 

 

Ръководител: доц. д-р Диана Игнатова

 

e-mail: ddignatova@uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърската програма Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието е предназначена за бакалаври по логопедия и се осъществява само в редовна форма на обучение - по график, съобразен със спецификата на аудиторните дейности (лекции и упражнения) и потребностите на работещите студенти.

 

Приемът на студентите се извършва в зимен семестър, по успех от дипломата за завършено висше образование (не по-нисък от много добър 4.50) и според оценката от предварителното събеседване (за обучение по държавна поръчка).

 

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Логопед – Комуникативни нарушения на развитието.

 

Завършилите магистърска степен по тази програма могат да работят с деца и възрастни с всички форми на езикова и говорна патология. Знанията и уменията им за работа с комуникативните нарушения при децата са особено задълбочени. Допълнителните им компетенции, получени с магистърската степен, се простират в следните области: експертна диагностика и терапия на комуникативните нарушения на развитието; експертна работа в диагностичен екип по идентификацията и оценката на тези нарушения; експертна консултантска дейност, свързана с детската езикова и говорна патология; експертна работа по ранна превенция на детските комуникативни нарушения; собствена научно-практическа дейност; ръководна научно-практическа дейност на логопеди бакалаври; мениджмънт на логопедични заведения. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

 

Логопедът-магистър може да извършва научни изследвания и да повиши образованието си в докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: общообразователни училища, детски градини, специални училища,

 

центрове за подкрепа и личностно развитие на деца със СОП, центрове за деца с комуникативни нарушения, рехабилитационни центрове за деца и юноши с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, рехабилитационни центрове за възрастни, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, домове за социални грижи и др.

 

Конспект за събеседване

 

(за обучение по държавна поръчка)

 

1. Лична мотивация за продължаване на образованието в избраната магистърска програма, професионален опит и перспективи за развитие.

 

2. Статут на логопедията в национален и в световен план, тенденции в развитието на науката.

 

3. Дискусионни аспекти на понятийния апарат на логопедията в контекста на комуникативните нарушения на развитието.

 

4. Място на логопедията в съвременната система на науките и в съвременната практика.

 

5. Основи на логопедичната терапия – принципи, цели, специфика, приложение.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.