Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.6. Информатика и компютърни науки / Компютърни науки

   

Бакалавърска програма „Компютърни науки“ подготвя специалисти, които с помощта на съвременните постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии могат да решават практически задачи от системен и/или приложен характер. Учебният й план е разработен в съответствие с изискванията, известни като Computing Curriculum 2001 на световните професионални организации ACM и IEEE и осигурява всестранна подготовка на студентите в основните направления на компютърните науки: програмиране, бази от данни, мрежи, хардуерни концепции, съхраняване и извличане на информация, изкуствен интелект, системи за вземане на решения, дизайн и анализ на алгоритми, разработка на нови софтуерни технологии, дизайн на езици за програмиране, среди и средства за програмиране, дизайн на операционни системи. Сериозно внимание се отделя и на математическите дисциплини, свързани с компютърните науки: дискретна математика, теория на формалните езици, теория на алгоритмите, кодиране на данни, алгебра, геометрия, математически анализ, числен анализ, вероятности и статистика. Чрез различни практикуми и възможност за стажуване в софтуерни фирми, се създават условия за максимално приближаване на студентите до същността и проблемите на бъдещата им работа.

Завършилите успешно тази програма могат да се реализират като: софтуерни специалисти в компютърни телекомуникационни, инженерни, финансови, застрахователни фирми и научни институти; като преподаватели по информатика във висши училища, научни работници и др.

 

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: МИК010113 Компютърни науки
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по компютърни науки

Още за специалност Компютърни науки (редовно)