Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.6. Информатика и компютърни науки / Информатика

   

Бакалавърска програма "Информатика" подготвя специалисти с фундаментални знания и практически умения в областта на информатиката. В учебния й план са включени задължителни и избираеми дисциплини както от основните направления на информатиката: компютърни науки (програмиране, структури от данни и алгоритми; компютърни архитектури; операционни системи; компютърни мрежи; изкуствен интелект; компютърна графика; системи за вземане на решения), информационни системи (бази от данни, проектиране и оценка на информационни системи, моделиране на бизнес процеси) и софтуерно инженерство (софтуерни методологии, стандарти и метрики; производителност, сигурност и безопасност на софтуера; хардуерни и софтуерни интерфейси), така и от основните направления на математиката и приложната математика (алгебра, геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, числени методи, теория на вероятностите и математическа статистика, изследване на операциите).

Завършилите успешно тази програма могат да се реализират като: аналитични и приложни специалисти по математическо осигуряване на компютърни системи в софтуерни, телекомуникационни, инженерни, финансови и застрахователни институти и компании; специалисти по информационни и комуникационни технологии в държавната и общинската администрация; преподаватели във висши училища; приложни специалисти в областта на точните науки; научни работници и др.

 

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: Информатика
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по информатика

Още за специалност Информатика (редовно)