Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по математика и информатика / Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии – извличане на информация от данни), обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г.