Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по математика и информатика / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (програмиране и алгоритми), обявен в ДВ бр. 65/16.08.2019 г.