Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Kонкурс за асистент по 2.1. Филология (Приложна лингвистика - английски език)

   

КОНСПЕКТ

 

конкурсен изпит за асистент по английски език

(ПРАКТИЧЕСКИ КУРС И ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА)

 

Изпитът се състои от следните части:

 

1. ПИСМЕН ИЗПИТ, със следните компоненти:

Превод от английски на български език

Превод от български на английски език

Кратка разработка на теоретична тема

 

2. УСТЕН ИЗПИТ: обсъждане на теоретичния въпрос в съпоствителен план с български език или от перспективата на преподаване на английски език в български контекст.

 

 

ВЪПРОСНИК

 

1. Приложна лингвистика. Предмет и обща характеристика.

2. Основни школи и направления в съвременното езикознание.

3. Език, реч и дискурс. Норма.

4. Основни структурни единици и равнища на езиков анализ.

5. Фонологичните системи на българския и английския език в съпоставителен план.

6. Морфология. Дума и морфема.

7. Словообразуване. Основни аспекти. Основни и вторични словообразувателни процеси в българския и английския език.

8. Основни видове парадигматични и синтагматични семантични отношения в езика и речта.

9. Видове лексикални класове (части на речта). Методи и характеристики за тяхното определяне.

10. Видове значения.

11. Семантични полета. Колокации.

12. Съществително име: видове, граматични категории на съществителните в английския език.

13. Английският глагол: темпоралност, аспектуалност, модалност.

14. Структура на английското изречение. Фраза, просто изречение, сложно изречение. Основни типове синтактични връзки.

15. Английският словоред и информационна структура на изречението в сравнение с български.

16. Текст и текстуалност. Специфика на академичните текстове.

17. Социални и регионални варианти на английския език.

18. Езикови контакти и билингвизъм.

19. Основни теории за чуждоезиково обучение.

20. Английски за академични и специфични цели.

21. Проблеми на преподаването на английски език на българи (фонетика, фонемна транскрипция, синтаксис, лексикология).

22. Комуникативна и интеркултурна компетентност по чужд език

24. Проверка и оценка на знанията по чужд език.

25. Новите технологии в обучението по чужд език

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Alexander, O., Argent, S. and Spencer, J. (2008) EAP Essentials: a teacher's guide to principles and practice, Reading: Garnet Publishing.
 2. Bachman, L. F., (1996) Language testing in Practice, Oxford, Oxford University Press.
 3. Bahns, J. (1993) Lexical collocations: a contrastive view. ELT Journal, 47(1), 56-63
 4. Bauer L. (2003) Introducing Linguistic Morphology, Georgetown University Press.
 5. Beaugrande,R., W.Dressler, (1981) Introduction to Text Linguistics, London.
 6. Brown G. & G. Yule (1983) Discourse Analysis. Cambridge University Press.
 7. Candlin, Ch. N. & N. Mercer (eds.) ( 2001) English Language Teaching in its Social Context. London: Routledge.
 8. Chambers, J.K., and Trudgill, P. (1998) Dialectology. (2nd ed.). Cambridge University Press.
 9. Cruse, A. (2004) Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics, Oxford University Press.
 10. Cruse, A. (1986) Lexical Semantics. Cambridge University Press.
 11. Crystal, D. (1997/2003) English as a Global Language. Cambridge University Press.
 12. Crystal, D. (2011) Internet Linguistics. Routledge. http://www.routledge.com/
 13. Danchev, A. (ed.), (1988) Error Analysis: Bulgarian Learners of English, Sofia.
 14. Fasold, R. and J. Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge University Press
 15. Fromkin, V. et al. (ed.) (2010) Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory, Blackwell Publishing.
 16. Fromkin, V., Rodman, R. and Hyams, N. (2010/2007) An Introduction to Language. Boston, Mass: Thomson/Heinle.
 17. Firth J.R. (1957) Papers in Linguistics 1934–1951, Oxford: Oxford University Press.
 18. Gimson,A. C., (1989) An Introduction to the Pronunciation of English, London.
 19. Halliday, M.A.K., and C.M.I.M. Matthiessen (2004) An introduction to functional grammar, (3d ed.), London: Arnold.
 20. Harris, R. and T. Taylor (1997) Landmarks In Linguistic Thought Volume I: The Western Tradition From Socrates To Saussure (History of Linguistic Thought) (Vol 1), Routledge.
 21. Holmes, J. (1992/ 2005) An Introduction to Sociolinguistics, Longman.
 22. Hurford, J., Heasley, B. and M. Smith (2007) Semantics: A Coursebook, Cambridge University Press.
 23. Hymes. D. (1974) Foundations of Sociolinguistics. An Ethnographic Approach, University of Pennsylvania Press.
 24. Joseph, J., Love, N. and T. Taylor (2001) Landmarks in Linguistic Thought Volume II: The Western Tradition in the Twentieth Century (History of Linguistic Thought) (Vol 2), Routledge.
 25. Huddleston R., (1985) Introduction to the Grammar of English, Cambridge University Press.
 26. Huddleston, R. and G. Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press.
 27. Hyland, K. (2006) English for Academic Purposes, Routledge.
 28. Littlewood,W., (1981) Communicative Language Teaching, Cambridge University Press.
 29. Loebner, S. (2002) Understanding Semantics, Hodder Education.
 30. McKay, S. L. & N. H. Hornberger (1996) Sociolinguistics and Language Teaching, Cambridge University Press.
 31. McNamara, T. (2000) Language Testing, Oxford: Oxford University Press.
 32. Mitchel, R. & Florence Myles. Second Language Learning Theories. 2nd ed. 2004.
 33. Meyerhoff, Miriam. (2006). Introducing Sociolinguistics, New York: Routledge.
 34. Milroy, L. & P. Muysken (eds.) (1995) One Speaker, Two Languages, Cambridge University Press.
 35. Milroy, L. & M. Gordon (2003) Sociolinguistics: Method and Interpretation, London: Blackwell Publishing.
 36. Molhova J., (1986) The Noun. A Contrastive English-Bulgarian Study. Sofia: SU Press.
 37. Molhova J., C. Stamenov, A. Stoevsky, (1986) Readings in Theoretical Grammar. The English Verb. Sofia: SU Press.
 38. Molhova, J. (1976) Outlines of English Lexicology, Sofia: Nauka i izkoustvo.
 39. Pencheva, M. (1986), (ed.), Readings in Theoretical Grammar: The English Verb, Sofia: SU Press.
 40. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and J. Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman.
 41. Roach, P. J. (1991) English Phonetics and Phonology: a practical course. (2nd ed.),Cambridge University Press.
 42. Seuren, P. (1998) Western Linguistics: An Historical Introduction, Wiley-Blackwell.
 43. Sinclair, J.M. (1991) Corpus, Concordance, Collocation, Oxford: Oxford University Press.
 44. Spasov, D., (1978) The Verb in the Structure of English, Sofia, SU Press.
 45. Spolsky, B. (1998) Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.
 46. Tallerman, M. (2005) Understanding Syntax, A Hodder Arnold Publication.
 47. Thomason, S. (2001) Language Contact - An Introduction, Edinburgh University Press.
 48. Trudgill, P. & J. Hannah (1985) International English. A guide to international English.
 49. Weinrеich, B. (1953) Languages in Contact, New York.
 50. Wardhaugh, R. (2006) An Introduction to Sociolinguistics, New York: Wiley-Blackwell
 51. Winford, D. (2002) An Introduction to Contact Linguistics, Blackwell.
 52. Данчев, А., Д. Спасов (1992) Английският правопис. 1992
 53. Димитрова, С. (2003) English Pronunciation for Bulgarians. Везни-4
 54. Молхова, Ж. (1996) Характер и употреба на члена в английски и български език.
 55. Пенчева, М. (2004) Английските думи, Унив. изд. "Св.Климент Охридски".
 56. Тилков, Д. & Бояджиев, Т. (1981) Българска фонетика. София, 2 изд.

 

N.B! Горепосочената библиография е само ориентировачна - за подготовката на включените в конспекта теми могат да се използват и други източници.

 

16 ноември 2015 г.