Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Управление на качеството / Комисия по качеството на ФХФ

   

Наръчник по качеството на СУ "Свети Климент Охридски"
(утвърден от АС: Протокол № 9 / 29-04-2015г.)

 

Факултетната комисия по качеството е помощен орган на Декана и Факултетния съвет. Избира се от Факултетния съвет по предложение на Декана. Тя се състои от Ръководител – заместник-декан, представители на катедрите (група катедри), студентите и докторантите. Допуска се включването и на външни представители.

Факултетната комисия по качеството:

1. Подпомага Декана, ФС, катедрите и администрацията за въвеждане на факултетно равнище на утвърдените от Ректора и Академичния съвет стандарти, методологии, методики и информационни системи за оценяване и контрол на качеството.

2. Подпомага ръководството на Факултета при внедряването и поддържането на СУК в рамките на факултета.

3. Извършва измерване и анализ на функционирането на СУК и прави предложения за нейното подобряване.

 

Комисия по качеството на ФХФ (ФС Протокол № 4/28.11.2017 г):

  1. доц. д-р Кръстанка Маринова - председател (зам.-декан по учебна дейност, представител на катедра ИХФИ)
  2. доц. д-р Лъчезар Христов (катедра ФПОХ)
  3. доц. д-р Пенка Василева (катедра НХ)
  4. доц. д-р Иванка Дакова (катедра АХ)
  5. доц. д-р Александрия Генджова (катедра ФХ)
  6. гл.ас. д-р Веселина Рангелова (катедра ПНХ)
  7. гл.ас. д-р Меглена Къндинска (катедра ОХФ)
  8. Стефка Стоянова Стоянова - представител на студентите
  9. Николай Ангелович Тошев - представител на докторантите
  10. проф. д-р Екатерина Жечева – ИОНХ, БАН, представител на потребители на кадри