Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Следови анализ: ИСП техники и радиоаналитични методи

   

Ръководител

доц. д-р Валентина Любомирова

Тел.: +3592-8161298;

E-mail: vlah@chem.uni-sofia.bg

 

Членове на лабораторията

проф. дхн Румяна Джингова

RDjingova@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Бойка Златева

ahbz@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Боян Тодоров

B.Todorov@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Вероника Михайлова

ahvm@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Александра Камушева

fhak@chem.uni-sofia.bg

ас. Ива Беловеждова

ahib@chem.uni-sofia.bg

 

Научни направления

Развитие и оптимизиране на инструментални методи за анализ (ICP-MS; LA-ICP-MS, LC-ICP-MS; ICP-AES, GC-MS, IC, HPLC, XRF, гама-спектрометрия) и приложението им в областта на:

 • чистите технологии за устойчива околна среда – води и отпадъци;
 • специационния анализ;
 • аналитичната химия на околната среда: биомониторинга, йономиката и специфичните органични замърсители;
 • радионуклидно маркираните комплекси за диагностични и терапевтични радиофармацевтици;
 • археометрията.

 

Проектна дейност (научно-изследователски проекти през последните 5 години) (има възможност да се включат всички или избрани договори)

Национална Научна Инфраструктура ИНФРАМАТ, Национална пътна карта за научна инфраструктура, МОН

Разработване на комплексна методология за оценка на химичното въздействие на язовирите върху прилежащите им повърхностни водни тела“

„Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicals for Circular Economy in the soil-sediment-water System“

„Оценка на химическото състояние на водите и седиментите на яз. Пчелина“

„Чисти технологии за устойчива околна среда-води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

„Изследване на възможностите на [4+2] циклоприсъединяване за радиомаркиране на биоактивни молекули с 18F-FDG, чрез нови бифункционални съединения“

„Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

 

Научно сътрудничество

- проф. д-р Жозе Ибергучи, Universidad del Pais Vasco, Лейоа, Испания

- проф. д-р Йоанна Спунар, UPPA-CNRS, По, Франция

- проф. д-р Жига Смит, University Ljubljana, Словения

- доц. д-р Дж. Салонен, University of Turku, Финландия

- д-р Николай Кърджилов, Helmholtz Zentrum, Берлин, Германия

 

Избрани публикации от последните 5 години (пълно библиографско описание с всички съавтори, страници от-до, при необходимост DOI; (ако има) ISBN или ISSN).

1. Veronika Mihaylova, Galina Yotova, Kristina Marinova, Aleksey Benderev, Valentina Lyubomirova, Stefan Tsakovski, Biomonitoring of Potentially Toxic Elements in an Abandoned Mining Region Using Taraxacum officinale: A Case Study on the “Tsar Asen” Mine in Bulgaria, Applied Sciences, vol:13, issue:21, 2023, pages:11860-0, doi:10.3390/app132111860.

2. Gergana Simeonova, Boyan Todorov, Valentina Lyubomirova, Method for indirect radiofluorination with [18F]FDG by biorthogonal reaction, Eur. Phys. J. Spec. Top., 2023, doi:10.1140/epjs/s11734-023-00885-7.

3. Valentina Lyubomirova, Iva Belovezhdova, Rumyana Djingova, Petar Petrov, Ekaterina Todorova, Panoramic Semiquantitave Analysis for Multielement Characterization of Liquid and Solid Waste Samples, Processes, vol:11, issue:3379, 2023, doi:https:// doi.org/10.3390/pr11123379.

4. Veronika Yordanova, Yovana Todorova, Mihaela Belouhova, Lyubomir Kenderov, Valentina Lyubomirova, Yana Topalova, Environmental impact assessment of discharge of treated wastewater effluent in Upper Iskar sub-catchment, BioRisk, vol:17, 2022, pages:59-71, doi:10.3897/biorisk.17.77381.

5. Mihaela Belouhova, Ivaylo Yotinov, Irina Schneider, Nora Dinova, Yovana Todorova, Valentina Lyubomirova, Veronika Mihaylova, Elmira Daskalova, Stilyana Lincheva, Y. Topalova, Purposelly Development of the Adaptive Potential of Activated Sludge from Municipal Wastewater Tretment Plant Focused on the Treatment of Landfill Leachate, Processes, vol:V.10, issue:Issue 3, 2022, ISSN (online):2227-9717, doi:https://doi.org/10.3390/pr10030460.

6. Veronika Mihaylova, Boyan Todorov, Valentina Lyubomirova, Rumyana Djingova, Determination of imidacloprid, cypermethrin and chlorpyrifos ethyl in water samples using high-performance liquid chromatography, Bulgarian Chemical Communications, vol:53, issue:1, 2021, pages:55-60.

7. Gergana Simeonova, Boyan Todorov, Valentina Lyubomirova, Modification of 18F-fluorodesoxy-glucose (18F-FDG) radiopharmaceutical by oxime conjugation, Rap conference proceedings, vol:6, 2021, pages:11-15 doi:10.37392/RAPPROC.2021.03.

8. Veronika Mihaylova, Valentina Lyubomirova, Rumyana Djingova, Multivariate statistical assessment of Bulgarian bottled mineral and spring waters , Bulgarian Chemical Communications, vol:53, issue:3, 2021, pages:371-379, doi:10.34049/bcc.53.3.5412.

9. Tony Venelinov, Veronika Mihaylova, Rositsa Peycheva, Miroslav Todorov, Galina Yotova, Boyan Todorov, Valentina Lyubomirova, Stefan Tsakovski, Sediment Assessment of the Pchelina Reservoir, Bulgaria, Molecules, vol:26, issue:24, 2021, pages:7517-0, doi:10.3390/molecules26247517.

10. Valentina Lyubomirova, Veronika Mihaylova, Rumyana Djingova, Chemical characterization of Bulgarian bottled mineral waters., Journal of Food Composition and Analysis, vol:93, 2020, pages:103595-0, doi:10.1016/j.jfca.2020.103595.

11. Valentina Lyubomirova, Veronika Mihaylova, Rumyana Djingova, Determination of macroelements in potable waters with cell-based inductively-coupled plasma mass spectrometry, Spectroscopy Europe, vol:32, issue:5, 2020.

 

Преподавателска дейност

Лектор Дисциплина Специалност
Доц. д-р В. Любомирова Инструментални методи I част Химия, Екохимия, Компютърна химия, Ядрена химия, ИХСМ
Доц. д-р В. Любомирова Аналитична химия на околната среда Химия, Екохимия
Доц. д-р В. Любомирова Химия на околната среда Химия и информатика, Ядрена химия
Доц. д-р Б. Тодоров Производство на радиоактивни изотопи и белязани съединения Ядрена химия
Доц. д-р Б. Тодоров Радиоекология Ядрена химия, Химия
Доц. д-р Б. Тодоров Радиоаналитична химия Ядрена химия, Химия
Доц. д-р Б. Тодоров Измерване на йонизационни лъчения Ядрена химия
Доц. В. Михайлова Аналитична химия Биология (ЗО)
Доц. В. Михайлова Приложна статистика Екохимия
Доц. д-р В. Любомирова Методи за контрол на неорганични замърсители и мониторинг Магистратура „Екохимия“
Доц. д-р В. Любомирова Аналитичен контрол на токсични елементи в околната среда Магистратура „Екохимия“
Доц. д-р Бойка Златева Инструментални методи Магистратура „Археометрия“
Доц. д-р Бойка Златева Археологическа химия Магистратура „Археометрия“
Доц. д-р Бойка Златева Археометрия Археология

 

Ръководство на докторанти и диплонанти (брой защитили и действащи дипломанти и докторанти)

Брой защитили докторанти /последните 5 години/ - 1

Брой действащи докторанти – 1

Брой защитили дипломанти/ /последните 5 години/ - 9

 

Сервизна дейност:

Основната научна дейност на Лабораторията по следови анализи: ICP-техники и радиоаналитични методи е разработването на методи за количествено определяне на неорганични и органични замърсители и радионуклиди в обекти на околната среда. С наличната апаратура са разработени методи за определяне на есенциални и потенциално токсични елементи в почви, растения, вода, храни, напитки, геоложки материали, течни и твърди отпадъци, археологически проби и др.

 

В Учебно-научна лаборатория за следови анализи се извършва следната сервизна дейност:

• Определяне на макро- и микроелементен състав на течни проби с ICP-AES и ICP-MS;

• Определяне на елементен състав на твърди проби чрез недеструктивни методи XRF и LA-ICP-MS;

• Определяне на неорганични аниони в проби от околната среда;

• Определяне на естествени и техногенни радионуклиди с гама спектрометър;

• Анализ на органични замърсители в проби от околната среда и храни чрез HPLC и GC-МS;

• Определяне на органометални съединения чрез хибридни техники за анализ – LC-ICP-MS.

 

Налична апаратура:

 • ICP-MS (Perkin Elmer SCIEX DRC-e ICP-MS with laser excitation section LA-ICP-MS (New Wave Research) and on-line LC-ICP-MS;
 • ICP-AES (Perkin Elmer Optima 7000 DV);
 • HPLC-DAD (VARIAN ProStar system);
 • Gamma spectrometer (Cambera);
 • XRF (Brucker);
 • IC, CIC-D160 (Shine);
 • GC/MS/MS, EVOQ GC-TQ (Bruker).