Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / докторант Жана Георгиева

   

Професионална Автобиография

 

Жана Георгиева

Email: ahzg@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161394

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, СУ „Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие

 • Отчислен докторант с право на защита, СУ „Св. Кл. Охридски”

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • IT-on – Satellite Workshop Online edition of International tables for Crystallography, Билбао, Испания, 31 август – 3 септември (2011)

Научни интереси

 • Координационна химия и координационни полимери
 • Получаване и структурно охарактеризиране на комплекси, съдържащи О-, N- и O,N-лиганди
 • Комлекси на метали от първи преходен ред
 • Фосфиноксидни лиганди
 • ИЧ-спектроскопия, УВ-Вис спектроскопия, ЕПР и ЯМР-спектроскопия, Рентгеноструктурен анализ, Магнитохимия
 • Нови материали

Конференции

 1. Ж. Георгиева, А. Угринов, Р. Петрова, Б. Шивачев, С. Зарева, С. Върбанов, Т, Тошева, Г. Генчева, Синтез, монокристална структура и спектроскопско охарактеризиране на медни комплекси с бис((диметилфосфинил)метил)амин, V Национален Кристалографски Симпозиум, София (2014)
 2. Ж. Георгиева, Г. Генчева, Нови координационни полимери на преходни метали с тридентатни лиганди, съдържащи третични фосфидни групи – синтез и структурни характеристики, IV Национален Кристалографски Симпозиум, София (2012)
 3. Ж. Георгиева, С. Симова, Т. Тошева, С. Върбанов, Г. Генчева, Изучаване на начина на координация на тридентатния лиганд бис((диметилфосфинил)-метил)амин в неговите цинкови комплекси посредством ЯМР в разтвор, 14 Симпозиум по ЯМР за Централна и Източна Европа, Златни пясъци (2012)
 4. Д. Цекова, С. Зарева, Ж. Георгиева, Б. Шивачев,Р. Петрова, С. Таянджиева, Й. Желязкова, А. Павлова, Т. Павлова, М. Иванова, М. Вражилова, С. Върбанов, T. Тошева, E. Ташев, П. Гороломова, В. Илиева, В. Скумриев, Г. Генчева, Синтез, стуктурни характеристики и свойства на координационни полимери на преходни метали с фосфиноксидни лиганди, III Научна конференция на Химическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски, 21 ноември (2011)
 5. Ж. Георгиева, Б. Шивачев, Р. Петрова, В. Скумриев, С. Зарева, С. Върбанов, Т. Тошева, Е. Ташев, Г. Генчева, Нови медни комплекси на третични фосфиноксидни и заместени азотсъдържащи фосфиноксидни лиганди – изследване на структура и свойства. III Национален Кристалографски Симпозиум, България, 3-5 Октомври (2011)
 6. Ж. Георгиева, Г. Генчева, Нови комплекси на третични фосфиноксидни и азотсъдържащи фосфиноксидни лиганди с метали от първи преходен ред – изследване на структура и свойства, X-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти (2011)
 7. Р. Николова, Ж. Георгиева, Crystal structure of N-(pyridine-3-yl)benzamide benzoic acid co-crystal, Topics in Chemistry and materials science 5, 66-69 (2011).

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • “Рутений или платина: Насочен синтез на потенциални противотуморни препарати. Експериментално и теоретично изследване на влиянието на структурата върху биологичната активност ”, ФНИ, ДДВУ_09_0083, 2010–2014, рък. доц. д-р Г. Генчева.
 • “Структурен анализ на комплекси на метални йони от първа преходна серия с лигандите 1,3,5-tris(dimethylphosphinylmethoxy)benzene и bis((dimethylphosphinyl)methyl)amine”, УФНИ, дог. 005/2012, рък. Доц. д-р Г. Генчева.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
10.2012-01.2013 Аналитична химия Екология