Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Цветомил Войславов

   

Професионална Автобиография

 

Voyslavov

Цветомил Войславов

Email: voyslavov@abv.bg

Тел.: + 359 2 8161 277

Факс: + 359 2 9625 438

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – Екохимия, СУ „Св. Кл. Охридски” 2010-2011 г.
 • Доктор – аналитична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 2014 г.

Професионално развитие

 • Асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012
 • Главен асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2014

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • Статистическа обработка на данни от околната среда, Институт за изследване на околната среда и водите (IDÆA), Барселона, Испания, септември 2012 г.
 • Семинарни занятия по Хемометрия на масиви данни от околната среда, Политехнически университет – Гданск (GUT), Полша, ноември 2012 г.

Научни интереси

 • Хемометрия и екометрия
 • Аналитична химия на околната среда
 • Атомно абсорбционна спектрометрия

Избрани публикации (до 5)

 1. Ts. Voyslavov, S. Tsakovski, S. Ganeva, Determination of hexavalent chromium in aqueous and alkaline soil extracts, Turk J Chem 40 (2016) 944-952
 2. Ts. Voyslavov, S. Tsakovski, V. Simeonov, Hasse diagram techniques as a tool for water quality assessment, ACA 770 (2013) 29-35
 3. Ts. Voyslavov, S. Tsakovski, V. Simeonov, Surface water quality assessment using self-organizing maps and Hasse diagram technique, Chemometr. Intell. Lab. 118 (2012) 280-286
 4. Ts. Voyslavov, S. Tsakovski, V. Simeonov, Soil contamination interpretation using Self-organizing maps, GNEST J. 14, 1 (2012) 3-9

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Стратегии за оценка на качеството на водите във водосборния район на река „Марица” в територията на Република България, МОМН, член на колектива, 2012 – 2013 г.
 • Докторантска академия по стопански и управленски науки /ДАСУН/, МОНМ, член на целевата група, март 2012 г. – март 2014 г.
 • Екометрична оценка на качеството и екотоксичността на водите по поречието на река Тунджа, СУ „Св. Кл. Охридски”, член на колектива, май 2012 г – декември 2012 г.
 • Екометрична оценка на риска от замърсяване на повърхностни води чрез комбиниране на методите на многовариационната статистика с техниката на MCR, МОНМ, изпълнител, август 2012 г. – февруари 2013 г.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
от 2012 Приложна статистика Бакалавърска програма Екохимия
от 2012 Аналитична химия

Бакалавърска програма Биология;

Бакалавърска програма Молекулярна биология;

Бакалавърска програма Инженерна химия и съвременни материали; Бакалавърска програма Екохимия;

Магистърска програма Фармация

от 2012 Екометрия Бакалавърска програма Екохимия
от 2013 Информационни технологии и статистика Магистърска програма Фармация

Рецензент на публикации в:

 • Environmental Modelling & Software
 • International journal of water resources and environmental engineering