Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на хетероциклените съединения), обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Никола Томов Бурджиев

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. д-р Росица Димитрова Николова – ФХФ, СУ; BG ENG
  • проф. д-р Ваня Богданова Куртева, ИОХЦФ-БАН; BG ENG

Становища:

  • проф. дхн Светлана Димитрова Симова – ИОХЦФ-БАН; BG ENG
  • проф. д-р инж. Емилия Димитрова Найденова - ХТМУ-София; BG ENG
  • доц. д-р Меглена Илиева Къндинска-Василева – ФХФ, СУ; BG ENG
  • доц. д-р Юлиан Димитров Загранярски – ФХФ, СУ; BG ENG
  • доц. д-р Даниела Симеонова Цекова, ХТМУ-София BG ENG