Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Прием след висше образование (ОКС „Магистър“)

   

 

Прием на студенти в СУ за ОКС "Магистър" след завършено висше образование

 

Правила за провеждане на кандидат-магистърски изпит по химия за учебната 2024/2025 г.

 

I. Общи положения:

1. Кандидат-магистрантът се регистрира в онлайн системата СУ „Св. Климент Охридски“ и документите се подават само по електронен път: https://chem.kmk.uni-sofia.bg/user/login

 

Срок за подаване на документите:

08.07.202421.07.2024 г. (за изпита, който ще се проведе на 29.07.2024 г.)

26.08.2024 – 10.09.2024 г. (за изпита, който ще се проведе на 16.09.2024 г.)

 

Необходими документи: (всички документи да са сканирани и в pdf формат)

  • Молба по образец;
  • Копие от дипломата за завършено средно образование
  • Копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома,

или

  • Заверено приложение към дипломата или уверение за завършили ОКС "бакалавър"/"магистър" в СУ през учебната 2023/2024 г.;

или

  • Акадeмична справка за завършили ОКС "бакалавър"/"магистър" в друг ВУЗ през учебната 2023/2024 г.
  • Документ за платена такса за участие в кампанията - такса 30 лева

 

Таксата се заплаща единствено с банков превод по сметката на ФХФ на СУ Св. Кл. Охридски:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01

основание за плащане: КМК-ФХФ

 

2. Кандидат-магистърски изпити (КМИ) се провеждат в 2 сесии – една през месец юли и втора - през месец септември.

3. Кандидат-магистърските изпити (КМИ) са писмени, провеждат се онлайн и продължават 1 час. Датите за изпити се определят със Заповед на Декана и се обявяват на интернет страницата на факултета.

За учебната 2023/2024 г. кандидат-магистърските изпити ще се проведат, както следва:

  • предварителен кандидат-магистърски изпит: 29.07.2024 г.;
  • кандидат-магистърски изпит: 16.09.2024 г.

4. В деня преди изпита кандидатите получават по електронната поща линк към изпитния тест. Кандидатите, които планират да се явят на изпита ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДЯТ получаването на линка.

5. Кандидатите имат право да се явят и на двете сесии за КМИ, ако отговарят на условията за допускане до изпит. За класиране важи по-високата оценка.

6. КМИ полагат само кандидат-магистрантите, които кандидатстват за местата, субсидирани от държавата, (за платено обучение не се полага конкурсен изпит по химия)

 

II. Съставяне на тестовете и оценяване на работите

1. Тестовете за КМИ съдържат въпроси със затворен отговор.

2. Оценяването на тестовете се извършва от Комисия по оценяването, която съставя задачи за теста. В комисията са включени преподаватели от всяка катедра.

3. Публикуване на информация относно съдържанието, оценяването и резултатите от КМИ:

Кандидатите се информират лично за резултатите. Резултатите от изпитите са окончателни и важат за класирането само в годината на кандидатстване.

 

Допълнителна информация:

Инспектор магистърски програми: Радка Поптолева

ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1

София 1164, тел.: 02 8161 358

e-mail: R.Poptoleva@chem.uni-sofia.bg