Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Ядрена химия

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

Отговорник на специалността:

доц. д-р Петя Ковачева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 222

тел.: 8161 331

е-mail: nhpk@chem.uni-sofia.bg

 

Студентски наставник: гл. ас. д-р Боян Тодоров

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 429

тел.: 8161 388

е-mail: b.todorov@chem.uni-sofia.bg

 

Специалността Ядрена химия в ФХФ е единствената в страната, в която от 2006 г. се обучават кадри за нуждите на: ядрената енергетика, преработката и съхранението на радиоактивни отпадъци, производството на радиоизотопи и белязани съединения, контрола и опазването на околната среда, във всички области на медицината, селското стопанство и промишлеността, в които се прилагат радионуклиди или се контролира тяхното съдържание, в научно-изследователски и ведомствени институти и лаборатории, във ведомства и институции, ангажирани с контрола на ядрената безопасност и опазването на околната среда, във висши училища и др.

Наред със солидната общохимична и профилирана физична подготовка, бакалаврите по ядрена химия получават задълбочени познания по: ядрена химия и радиохимия, радиометрия, дозиметрия, химични проблеми на ядрената енергетика, вкл. контрол на охлаждащата вода на ядрените реактори, преработката на радиоактивни отпадъци, извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения, ядрени методи за анализ, радиоекологията, получаване и приложение на радионуклиди и белязани съединения.

Бакалаврите по ядрена химия получават и специфични умения за работа със закрити и открити източници на йонизиращи лъчения, да синтезират и анализират радиоактивни вещества, да извършват контрол на околната среда, да оценяват риска при работа с източници на йонизиращи лъчения, да извършват деконтаминация на обекти, замърсени с радиоактивни вещества.

Получаваната от бакалаврите по Ядрена химия солидна общохимична подготовка им позволява да работят и в сфери извън приложението на ядрената енергия и йонизиращите лъчения.

Бакалаврите по ядрена химия могат да продължат образованието си в специализираната магистърска програма по Ядрената химия (срок на обучение 1 година), както и във всички програми, предназначени за завършилите университетски химични специалности.

От 2016 г. ФХФ е член на Европейската образователна мрежа по ядрена и радиохимия. Това дава възможност за обмен на студенти с европейски университети и организиране на съвместни мероприятия.