Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Химия

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

Отговорници на специалността:

доц. д-р Боряна Донкова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164

стая 333, телефон 02 8161 214

e-mail nhbd@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р Станимир Стоянов

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164

каб. 224; тел.: 8161 329

e-mail: SStoyanov@chem.uni-sofia.bg

Студентски наставници: гл. ас. д-р Веселина Рангелова

бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 314, 319

тел.: 8161 346

е-mail: nhtvr@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Златина Златанова-Иванова

стая 207, телефон 02 8161 321

стая 325, телефон 02 8161 260

e-mail nhzz@chem.uni-sofia.bg

 

Специалност „Химия“ във ФХФ е най-старата, най-масовата и по редица критерии най-успешната университетска химична специалност в България. Въведена, за да осигури първата вълна от висококвалифицирани специалисти по химия, тя и досега остава уникална по своята продуктивност в обучението на всяко следващо поколение кадри за най-престижните академични, изследователски и управленски позиции. Тази единствена по рода си специалност в България, осигурява цялостна подготовка на студентите-бакалаври в сферата на фундаменталните знания от всички области на химията.

Успешната реализация на нашите възпитаници се определя от принципите залегнали в основата на обучението в специалността:

Традицияучебният план се развива в продължение на повече от 120 години, в резултат на работата на водещи за своето поколение професори, и винаги е бил мерило за нивото на университетското обучение по химия в България.

Иновацияосъвременяването на учебните програми за отделните курсове и въвеждането на най-съвременните достижения на световната химия в лекционния материал, винаги е било и продължава да бъде наш основен приоритет.

Обхват - Курсовете, от първия етап на обучението (І – VІ семестър) запознават с всички основни раздели на химията като наука. Приоритетът към фундаментални курсове през този период е предпоставка за формиране на широк мироглед и изграждане на висока обща химическа култура.

ДълбочинаЛекционният материал е насочен към задълбочено усвояване на теоретичните основи на химичните процеси и явления, методите за тяхното изследване с акцент върху предимствата и ограниченията на различните подходи. Практическите занятия създават експериментален опит в областта на неорганичния и органичния синтез, класическия и инструменталния анализ и др. Лабораториите, в които се извършва обучението са снабдени със съвременни прибори и апарати (ЯМР, ТЕМ, СЕМ, FM, рентгенова дифракция, IR, UV/Vis спектрометри и др.

Гъвкавост – Образованието в периода V-VIII семестър завършва със серия специализиращи курсове в избрано направление. Възможността за информиран избор на специализация, след вече придобития широк поглед върху всички основни раздели на химията, позволява максимално персонализиране и адаптивност на обучението.

Перспектива – Важна характеристика на специалността е интелектуалната среда на водещи учени и преподаватели, в която се обучават, развиват и подготвят за практиката студентите. Това обуславя изграждането на добре подготвени кадри с експериментален опит, както за фундаментални изследвания, така и за работа в индустрията.