Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Екохимия

   

Ръководител: проф. д-р Ирина Караджова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 421

тел.: 8161 356

е-mail: Karadjova@chem.uni-sofia.bg

 

Студентски наставник: гл. ас. д-р Цветомил Войславов

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 420

тел.: 8161 277

е-mail: ahcv@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): осем

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Бакалавърската програма „Екохимия“ подготвя високо квалифицирани специалисти със задълбочени познания в областта на:

 • Типове и свойства на характерните замърсители на околната среда.
 • Химия на процесите в околната среда.
 • Организиране на мрежи за мониторинг и контрол на околната среда.
 • Методи за контрол и анализ на обекти от околната среда.
 • Класификация, интерпретация, моделиране на обекти от околната среда.
 • Зелени производства.
 • Методи за пречистване и контрол на отпадъци.
 • Експертни оценки за качеството на околната среда.
 • Оценки на риска от влиянието на антропогенни фактори.
 • Експертни оценки при разработване на планове за управление на околната среда
 • Експертни оценки за прилагане на европейското законодателство и разработване на национално законодателство в областта на околната среда

 

Бакалаврите по екохимия могат да провеждат научно-приложни изследвания в областта на аналитичната химия на околната среда, екологията, опазването на околната среда, екометрията, токсикохимията, агрохимията, хидрохимията, атмосферната химия, зелени химични технологии.

Бакалаврите по екохимия притежават специфични умения за контрол и оценка на антропогенните влияния при работа в национални и районни агенции по опазване на околната среда, в хигиенни институти и индустриални предприятия. Владеят и прилагат европейските норми и директиви в областта на опазването на околната среда. Имат експертни знания и могат да оценяват качеството на околната среда, могат да интерпертират достоверно данни от мониторинг и да предлагат мерки за опазване на околната среда.

Химията на околната среда, съчетана с познания в областта на биологията, физиологията, хидрологията, геохимията, са основни дисциплини в специалността.

Природата разгледана от гледна точка на химията, проследена от гледна точка на мониторинга и аналитичния контрол, оценена от гледна точка на екометрията са основните направления в специалността.

Приемът на студенти за специалността „Екохимия” се извършва чрез конкурсен изпит или с оценката от матура по Химия (Химия и опазване на околната среда) или Биология (Биология и здравно образование). Като балообразуваща оценка участва и оценката по химия от дипломата за средно образование.