Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Микробиология и микробиологичен контрол / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Траяна Недева
тел.: (02)8167 341
е-mаil: nedeva@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: доц. д-р Анна Томова
тел.: (02) 8167 255
е-mаil: aatomova@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили ОКС Бакалавър от професионални направления: Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по биология и химия , география и биология и биология и английски език, Хранителни технологии, Химически науки, Аграрни науки; за завършили ОКС Магистър от професионални направления Медицина, Фармация, Ветеринарна медицина)

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Микробиология или Микробиология с вирусология, или Микробиология и микробиологични методи за пречистване, или изпит по Химия (неорганична, органична или аналитична химия по избор) от бакалавърските програми.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование б) оценката от балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Микробиология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) среден успех от държавните изпити; в) оценката от балообразуващата дисциплина.

Предлаганата магистърска програма цели да обогати и разшири познанията върху биологията на микроорганизмите – прокариоти и еукариоти, като се акцентира върху физиологията, метаболизма и генетиката на сапрофитни и патогенни микроорганизми, както и методите за микробиологичен контрол на почва, вода, въздух и хранителни продукти.

Студентите магистри получават надграждащи знания и практически умения за основните физиологични групи микроорганизми по отношение на микробна идентификация, откриване и доказване в различни местообитания на околната среда, продукти и материали; за микроорганизмите като продуценти и деструктори и възможностите за контрол и манипулиране на техния метаболизъм; за практическото използване на микроорганизми в решаването на глобални биологични и социални/икономически проблеми; за прилагане на иновативни подходи и методи в научните изследвания в областта на микробиологията и микробиологичния контрол; за работа в екип, вземане на решения и насърчаване на инициативността.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторантура. Придобитите знания позволяват реализация и перспективи за кариера в подходящи образователни и изследователски институции, занимаващи се с фундаментални микробиологични и молекулярно генетични изследвания; в предприятия, фирми и др., чиято дейност е свързана с микробиологични производства, с хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката; в системите за упражняване на санитарен контрол, мониторинг и ООС; в звена свързани с хуманната и ветеринарната медицина; в селското стопанство.

Теми за събеседване по Микробиология

1. Структурни особености на прокариотната клетка. Клетъчна стена. Химичен състав, организация. Типове клетъчни стени.

2. Структурни особености на прокариотната клетка. Ендоспори – основни свойства, функции и значение.

3. Актиномицети –биология и значение.

4. Филаментозни гъби и дрожди – биология и значение.

5. Основни характеристики на домейн Arhaea

6. Особености в енергийния метаболизъм на прокариоти – оксилително, субстратно и фотофосфорилиране.

7. Хранене при прокариоти – механизъм и типове.

8. Екологично и практическо значение на микроорганизмите.