Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Физиология на растенията / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Ганка Чанева
тел.: 02 8167 272
e-mail: chaneva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Мариета Христозкова
тeл: 02 8167 2749
e-mail: hristozkova_m@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври от професионални направления: Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология и биология и английски език, Аграрни науки – Растениевъдство, Растителна защита, Горско стопанство)

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Физиология на растенията или Биохимия.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпит по Физиология на растенията.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Студентите, обучаващи се в Магистърската програма по Физиология на растенията, придобиват знания и практически умения за прилагане на класическите и нови технологии в областта на фитофизиологията; за оформяне и изпълнение на научни проекти в направленията фотосинтеза, хормонален баланс, водообмен, минерално хранене, стрес и адаптация на растенията и др.

Завършилите студенти получават тренинг за работа с основните методики, използвани в молекулярната биология, биохимичната и биотехнологичната практика. Студентите получават образователно-квалификационна степен Молекулярен биолог - Магистър по Физиология на растенията и могат да продължат обучението си в научно-образователна степен “доктор” по специалностите на Биологическия факултет или да се реализират професионално като преподаватели, експерти или специалисти в различни научно-изследователски институти, висши учебни заведения и производствената сфера (фирми и организации, които имат отношение към експлоатацията на растителни ресурси, растителните биотехнологии, фармацията, екофизиологията и др.).

Теми за събеседване по Физиология на растенията

  1. Физиология на растителната клетка. Клетъчна стена, апопласт и симпласт. Вакуола.
  2. Растителната клетка като осмотична система. Пасивно и активно приемане на вода от растенията. Състояние и форми на водата в клетката.
  3. Движение и изкачване на водата в растенията. Поглъщане на вода от корена, кореново налягане. Транспирация – устична и кутикулна.
  4. Фотосинтеза – същност и значение. Пластиди. Пластидни пигменти.
  5. Светлинна фаза на фотосинтезата. Енергетика на фотосинтетичния процес. Фотосистеми.
  6. Цикличен, нецикличен и псевдоцикличен транспорт на електрони. Фотоокисление на водата.
  7. Метаболизъм на СО2 при фотосинтезата. С3-тип фотосинтеза (цикъл на Калвин).
  8. С4- и САМ-тип фотосинтеза. Фотодишане.
  9. Минерално хранене при растенията – макро- и микроелементи. Азот – нитрификация, денитрификация, нитратна редукция.
  10. Биологична фиксация на молекулния азот. Азотфиксиращи микроорганизми, механизъм на азотфиксацията.