Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Биофизика / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Валентина Ганева
тел.: (02) 8167 237
е-mаil: valia@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Бояна Ангелова
е-mаil: angelova_bd@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Срок на обучение: 3 семестъра

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили ОКС Бакалавър от професионални направления: Биологически науки, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология, биология и английски език; Физически науки)

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуващата дисциплина: Биофизика и радиобиология .

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Биофизика пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Обучението се осъществява по утвърден учебен план и осигурява на магистрите многостранна професионална реализация в различни области на биологията и приложните ѝ аспекти, изискващи разширени познания по биофизика.

Обучението на студентите магистри изисква самостоятелност, инициативност и създава възможности за усъвършенстване на практическите им умения. По този начин чрез обучението в катедрата се дава възможност на студентите да работят в научно-изследователски лаборатории в СУ, ССА, медицински центрове, медицински университети и БАН.

Обучението се провежда на български език. Програмата обхваща изучаване и полагане на изпити/текуща оценка по 8 задължителни и 4 избираеми дисциплини (избрани от общо 10 предложени), разработване и защита на дипломна работа. Процесът на обучение по семестри е структуриран както следва:

Първи семестър: 4 задължителни; 1 избираема дисциплина,

Втори семестър: 3 задължителни, 4 избираеми дисциплини и учебна практика.

Трети семестър: 1 задължителна дисциплина – преддипломен практикум, изработване на научен проект и защита на дипломна работа.

Професионални компетенции

  1. Получаване задълбочени познания за структурата и функцията на биологичните системи на различни нива на организацията им – от субмолекулно през молекулно, клетъчно до популационно, както и изучаване на съвременните аспекти на биофизиката на еволюцията, процесите на самоорганизацията и морфогенезата.
  2. Умения за провеждане на биофизични експерименти и изследвания в областта на молекулярната и клетъчна/мембранна биофизика, интегративен подход към биологичните системи (на ниво тъкани, органи и организми), влияние на средата и биофизични аспекти на взаимодействие на организмите в надорганизмово ниво (популация). Биофизични подходи за изучаване на организацията на биоситемите, както и получаване на теоретични познания базирани на биофизиката на самоорганизацията, морфогенезата и еволюцията.
  3. Анализ на данните получени от експериментите и тяхната интерпретация и работа в среда близка до тази в научни институти и производствени предприятия
  4. Умения за разработване и реализация на проекти.
  5. Умения за работа в екип, вземане на решения и инициативност.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма по биофизика могат да продължат обучението си в следващата степен на образование – докторантура. Поради това, че биофизиката е фундаментална биологична наука с поле на приложение в различните области на биологията на животните, биологията на растенията и микробиологията, придобитите знания позволяват реализация и перспективи за кариера в подходящи образователни и научно-изследователски институции, като научни институти на БАН, ССА и медицинските университети, институции с биомедицинска насоченост, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания; в специализирани звена свързани с хуманната и ветеринарната медицина, фармацевтични лаборатории, в дружества - производители и разпространители на биомедицински апаратура; в предприятия, чиято дейност е свързана с биотехнологични производства, в звена свързани с хуманната и ветеринарната медицина; в селското стопанство; в системите за упражняване на мониторинг и опазване на околната среда, държавни и общински органи за екологичен контрол и др.

 

Теми за събеседване по Биофизика

1. Биофизика на мембраните

1. 1. Биологични мембрани – структура. Хидрофилност и хидрофобност. Фазови преходи в липидите, зависимост от липидния състав. Мембранни белтъци: видове, топология, подвижност. Междумолекулни взаимодействия в биологичните мембрани.

1. 2. Биологични мембрани – мембранен транспорт. Видове: проста и облекчена дифузия, пасивен и активен транспорт, първично- и вторично активен транспорт. Механизми на пренос на заредени частици.Йонни канали в биологичните мембрани. Активен транспорт – К+, Na+ АТФ-аза; механизъм на пренос на протони.

2. Биоенергетика

2. 1. Трансформация на енергията в биологичните мембрани. Електрон-транспортни вериги в митохондриални мембрани – компоненти и разположение. Механизми на енергетично спрягане – електрохимичен градиент на протони в митохондриални и фотосинтетични мембрани. АТФ-синтазен комплекс, структура и начин на работа.

2. 2. Фотосинтеза – същност и значение. Светлинна фаза на фотосинтезата. Фотосинтетични реакционни центрове: структура, първични донор и акцептор, първична фотохимична реакция. Фотосистема 1 и, Фотосистема 2. Енергетично спрягане във фотосинтетични мембрани (циклично и нециклично фотофосфорилиране).

3. Молекулна биофизика

3. 1. Структура на биомолекули – протеини и нуклеинови киселини; Междумолекулни взаимодействия.

3. 2. Роля на водата за формиране на структурите на биомолекулите

3. 3. Свободно-радикални процеси в биологията. Видове свободни радикали, механизми на образуване. Активни форми на О2. Супер­оксиддисмутаза. Прекисно окисление на липиди – окислителни верижни реакции.

4. Радиационна биофизика.

Взаимодействие на електрически заредени частици с веществото. Електромагнитни лъчения – фотоелектричен, Комптонов ефект, образуване на двойка електрон–позитрон. Взаимодействие на неутроните с веществото. Развитие на радиационното увреждане. Радиочувствителност: филогенетична, онтогенетична и тъканна.