Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии / Индустриални и фармацевтични биотехнологии

   

Ръководител: доц. д-р Диляна Николова
тел: 02 8167 222
e-mail: d.nikolova@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Яна Евстатиева
тел: 02 8167 222
e-mail: y.evstatieva@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 2 семестъра (за завършили ОКС Бакалавър в професионални направления: 5.11 Биотехнологии; 4.3 Биологически науки; 7.3 Фармация)
Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Основи на биотехнологичните производства или Биотехнология на първичните метаболитни продукти, или Биотехнология на вторични метаболитни продукти, или Биотехнология, или Основи на биотехнологията (според учебния план на завършената специалност в бакалавърската степен) или друга, по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от кандидат-магистърски изпит по Основи на биотехнологиите, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС БакалавърДобър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистърска програма „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“ е насочена към завършили най-малко ОКС Бакалавър в областта на биотехнологиите, биологическите и фармацевтичните науки.

В МП „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“ се цели:
1) осъществяване на задълбочена и профилирана научна подготовка в теоретичен и практически аспект, както и придобиване на знания и умения за реализиране на научноизследователска и научно-приложна дейност;
2) обогатяване и разширяване на знанията за начините, по които химията, биологията и инженерните принципи допринасят за интердисциплинарните усилия в рамките на индустриалните биотехнология за разработване на иновативни процеси и продукти, които са икономически жизнеспособни, екологично съвместими и социално отговорни.

Обучението в ОКС Магистър в МП “Индустриални и фармацевтични биотехнологии” е създадено и се реализира между катедрите по Биотехнолгии на Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, ХТМУ - София и Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Индустриалните биотехнологии и биобазираните производства на различни вещества и продукти са в основата на един от най-големите промишлени сектори. Използване на биологични ресурси, като растения, водорасли, гъби, морски обитатели и микроорганизми са в основата на съвременните индустриални биотехнологии, които в съчетание с нововъзникващата наука синтетичната биология, революционизира производствените процеси за получаване на възобновяеми и устойчиви материали, биофармацевтични продукти, химикали и енергия.

В обучението на студентите ще се разглеждат ключовите биотехнологии, които са базирани на съвременните постижения на ензимното инженерство, синтетичната биология, биохимичното и процесно инженерство и допринасят за устойчивото производство на биофармацевтични продукти, биоматериали и продукти с разнообразни приложения в индустрията и ежедневието на хората.

При дипломирането си студентите притежават характерните за специалността знания и умения, в това число:

 • притежават знания и умения за молекулярно-биологични подходи и методи, прилагани в биотехнологични производства;
 • прилагат теоретичните си знания и умения за работа с микробни биопродуценти и методи за анализ и контрол на производствените процеси, биологично активни вещества и продукти;
 • познават нормите, добрите лабораторни и производствени практики и етичните принципи на работата при производството на биологично активни вещества с приложение в биотехнологичната, фармацевтичната и хранителната индустрии;
 • умеят да решават сложни проблеми и да генерират творчески решения в областта на биотехнологиите;
 • умеят да развиват и въвеждат иновации в областите на науката и практиката, имащи пряко или косвено отношение към биотехнологичните производства и приложението на биопродуктите;
 • умеят да мислят аналитично и творчески;
 • умеят да работят, както самостоятелно, така и в екип;
 • владеят методи и средства за успешна комуникация с колеги, ръководители и други заинтересовани лица.

В резултат от обучението по специалността студентите развиват способност за учене и овладяване на нови знания и компетенции през целия живот.

Студентите, завършили МП “Индустриални и фармацевтични биотехнологии”придобиват професионални компетенции, които им дават възможности да:

 • Ръководят експериментални, аналитични и производствени структури, работещи в областта на индустриалните и фармацевтичните биотехнологии; Планират, организират и управляват производствено-технологичните процеси в различните отрасли на биотехнологичната промишленост; Вземат обосновани и компетентни ключови решения за управление на биопроцеси и технологии, като познава и прилага съвременна специализирана информация и използват постижения на Биотехнологиите;
 • Изследват, моделират, проектират и оптимизират всички технологични процеси и операции в отделните сектори на биотехнологичната промишленост; Познават принципите, определят, регулират и оптимизират работните параметри на технологичните процеси и оборудване в предприятията в биотехнологичната индустрия и в производството на биологично активни вещества с приложение във фармацевтичната, хранителната и други индустрии;
 • Познават таксономичните, генетичните и метаболитните характеристики на биопродуцентите, използвани в биотехнологичното производство и свободно ги модифицира с цел получаване на нови биопродукти; Разработват нови и внедрява ефективни методи и технологии за производство на биопродукти в биотехнологичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост;
 • Познават, управляват и развиват технологии за получаване и приложение на биотехнологични продукти; Познават принципите и прилагат методи за изолиране, пречистване и идентифициране на биологично активни вещества и включването им в крайни формулировки; Прилагат иновативни методи и техники за решаване на сложни задачи и проблеми в биотехнологичните и фармацевтичните производства;
 • Анализират и контролират производствения процес, качеството и безопасността на суровините, материалите, междинни продукти и готовата продукция, и вторичните продукти; Познават изискванията, ръководят и провеждат необходимите анализи за окачествяване и стандартизация на суровини, междинни и крайни продукти.

Успешно завършилите магистри в МП “Индустриални и фармацевтични биотехнологии” могат да се реализират като:
1) ръководители, експерти и изследователи в научноизследователска и развойна дейност;
2) ръководители, специалисти-изследователи, биотехнолози, специалисти и експерти с контролни функции в биотехнологичната, фармацевтичната и хранителната индустрии;
3) ръководители, специалисти и експерти в търговски фирми, работещи с биотехнологични продукти. Завършилите магистри имат възможност да се включат в различни български и европейски програми за специализация и/или да продължат образованието си в образователна и научна степен Доктор.

Теми за събеседване Основи на биотехнологиите

1. Биотехнологични характеристики на микробни продуценти на биопродукти.

2. Предферментационни етапи в биотехнологичните производства. Хранителни среди за култивиране на биопродуценти. Методи за стерилизация.

3. Методи за култивиране на биопродуценти. Периодичен метод на култивиране, периодично култивиране с подхранване (feed-batch culture). Апаратурно оформление на процесите.

4. Непрекъснати методи за култивиране. Характеристика на процесите. Твърдофазово култивиране.

5. Постферментационни процеси за разделяне и получаване на биотехнологични продукти.

6. Биотехнологични методи за получаване на органични киселини. Характеристика на продуцентите. Приложение.

7. Биотехнологични методи за получаване на аминокиселини. Характеристика на продуцентите и методи за получаване. Приложение.

8. Биотехнологични методи за получаване на ензимни препарати. Приложение на ензимните препарати.

9. Биотехнологични методи за получаване на вторични метаболитни продукти - антибиотици, витамини и др.