Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)”

   

Н О В И Н И

НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

 

Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ) от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 стартира през 2018

Header_full

През м. септември 2018 в резултат на подписано споразумение с Министерство на Образованието и Науката стартира работата по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината“ (НИКТБ) от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. (НПКНИ 2017-2023)

НПКНИ 2017-2023 е приета с решение № 354 от 29.06.2017 г. на Министерския съвет и включва 23 научни инфраструктурни комплекси в различни сектори на знанието и с различна степен на развитие, сред които и НИКТБ.

Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината е представена от консорциум основаващ се на създадено през 2013 г. публично-частно партнъорство Алианц за Клетъчни Технологии (АКТ), в което си взаимодействат екипи от СУ „Св. Климент Охридски“ и институти на БАН, неправителствени организации и частни клиники в областта на новите клетъчни биотехнологии и репродуктивната медицина. Координатор е Софийски Университет, а седалището е в Биологически факултет, катедра „Цитология, хистология и ембриология“, съ-основател на инфраструктурата. Финансов координатор е Министерство на образованието и науката.

Strategy_NIKTB

Основната мисия на консорциума е ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАЦИЯТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩОТО И РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАСТАРЯВАНЕТО ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ КЛЕТЪЧНО-БИОЛОГИЧНИ И МЕДИЦИНСКИ ПОДХОДИ.

Научната инфраструктура има за цел да отговори на потребностите на медико-биологичната общност за: Създаване на стандартизирани клетъчни продукти на базата на стволови клетки за преодоляване на тежки репродуктивни смущения и възстановяване на репродуктивни функции; разработване на нови методи за оценка и подобряване качеството на репродуктивни клетки и ембриони чрез използването на неинвазивни подходи за повишаване успеваемостта от асистираната репродукция; развитие на иновативни технологии за клетъчна терапия и персонализирана медицина, включително за работа с ембрионални и възрастни стволови клетки и обучение на специалисти в тази област и др.

Предвижда се инфраструктурата да бъде обслужвана от пет технологични платформи, изградени от допълващи се звена в отделните партнъори, като целта е да бъдат максимално използвани досегашния опит и съществуващи ресурси от специалисти, апаратура и технологии. Платформите ще разработят план за свободен достъп за научни и образователни цели, както и за предоставяне на специализирани услуги за бизнеса в полза на икономиката с цел повишаването здравето на обществото.

Подкрепата за НИКТБ ще бъде осъществена на три етапа съгласно механизмите за финансиране на НПКНИ. Финансирането за етапа на синхронизация за първия период от 12 месеца е 454 083 лв.

Очакваните ползи от функционирането на инфраструктурата включват създаване на иновации, трансфер на знание, подготовка на висококвалифицирани кадри и предоставянето на висококачествени биомедицински услуги в областта на клетъчните биотехнологии и репродуктивната медицина.

Освен Софийски университет, който е научен координатор, партнъори на проекта са:

Институт по биология и имунология на размножаването – БАН

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Съвместен геномен център ООД, София

Медицински център „РепроБиоМед“ ООД – София

Ин витро Медицински АГ център „Димитров“ ЕООД

Сдружение Българска асоциация по регенеративна медицина (БАРМ)

Българска Асоциация по репродуктивна човешка ембриология (БАРЧЕ)

Сдружение Алианц за Клетъчни Технологии

Институт по регенеративна медицина ООД