Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и промишлена микробиология / Научноизследователска дейност

   

Катедрата по „Обща и промишлена микробиология” провежда научни изследвания с фундаментален и приложен характер, самостоятелно и в сътрудничество с други звена от страната и чужбина, в областта на:

· Физиология и биохимия на прокариотни и еукариотни микроорганизми

· Молекулярна биология на бактерии и гъби

· Молекулни методи за изследване на биоразнообразието

· Биология на Стрептомицети и млечнокисели бактерии

· Антибиотици и антибиотична резистентност

· Получаване на биологично активни вещества от микроорганизми

· Геологична микробиология

· Екотоксикология

· Екологична биотехнология

Към катедрата са обособени 4 научни лаборатории:

Биохимия и молекулни анализи на прокариоти
Ръководител: проф. дбн Искра Иванова

Научноизследователска област:

Лабораторията по „Биохимия и молекулярни анализи на прокариоти” е основана като част от катедрата по „Обща и промишлена микробиология” през 2000 година. Научните изследвания в нея са фокусирани върху молекулярна биология на Стрептиомицети, млечно кисели бактерии и други прокариотни микроорганизми. Основните направления, развивани в лабораторията са:

· Биология на Стрептомицети

· Таксономия на Стрептомицети

· Щамове продуценти на антибиотици и ензими

· Антибиотици с антивирусна, антибактериална, антигъбна и противоракова активност. Продуценти на бета-лактамази и бета-лактамазни инхибитори.

· Млечнокисели бактерии, бактериоцини, пробиотици и пребиотици

· Стрептомицетни белтъчни инхибитори

· Стартерни култури за традиционни храни

Национални и международни проекти:

Проект Рила 3/1014 Reduce of allergenic effect of lactic acid proteins by application of lactic acid bacteria 2007-2009; Ръководител Проф. дбн Искра Иванова

Дирекция „Научни изследвания”, МОН, България “Метаболитна адаптация към нискотемпературен стрес на антрактически гъби” Б – ВУ 629/06; Ръководител Проф. дбн Искра Иванова

Project de cooperation scientifique inter-universitaire 6301PS321 “Les microorganisms d’intérêt laitier: de la physiologie à la biologie moléculaire” – Agence universitaire de la Francophonie since 2003, Ръководител Проф. дбн Искра Иванова

“Protenaceous inhibitors of proteolytic enzymes from Streptomycetes and their use in influenza infection” 1106/2001-2004, Ръководител Проф. дбн Искра Иванова

Socrates 67256-IC-1-2002-1-BG-ERASMUS-EUC-1.- Food microbiology, Ръководител Проф. дбн Искра Иванова

Приложна микробиология
Ръководител: доц. д-р Анна Куюмджиева

Научноизследователска област:

Лабораторията по „Приложна микробиология” е основана като част от катедрата по „Обща и промишлена микробиология” през 1986 година. Научните изследвания в нея са фокусирани върху Биология на гъби и тя развива следните направления:

· Изолиране, идентификация и таксономия (класическа и молекулярна) на гъби, характеризиращи се с продукцията на различни ензими, усвояването на неконвенционални субстрати и устойчивост към стресови фактори.

· Изследване физиологията и биохимията на дрожди и плесенни гъби чрез различни методи за култивиране, определяне на кинетични зависимости, оптимизиране и мащабиране на ферментационни процеси.

· Регулация на биосинтезата на вторични метаболити от гъби: пигменти, монаколини и др.

· Изследване на антиокдиантна защитна система при гъби: биосинтеза и регулация на ензими, участващи в отговора срещу кислороден стрес.

· Генетични и молекулярнобиологични анализи на гъби

· Преработка на гъбна биомаса за получаване на биологично активни вещества

Национални и международни проекти:

Leonardo da Vinci I Pilot project BG/99/2/013063/PI/II.1.1.c/FPC “Vocational Training in Biotechnology Innovations and Environment Protection (BioINEP)” 1999/2000, Координатор доц. д-р Анна Куюмджиева

Leonardo da Vinci II Pilot project BG/00/C/P/TH/93202 “European Partnership for Vocational Training in Production of Healthy Sound Bioproducts (EURO - BioHealth)” 2000/2003, Координатор доц. д-р Анна Куюмджиева

ERASMUS CD (PROG) project 67256-IC-3-2001-1-BG-ERASMUS-PROG-1, Координатор доц. д-р Анна Куюмджиева

Leonardo da Vinci II Pilot project BG/02/B/F/PP-132106 “Job Oriented e-Learning in Biotechnology and Environment Protection (JOBeL-Bio)”, 2002/2005, Координатор доц. д-р Анна Куюмджиева

Leonardo da Vinci II Transnational network BG/04/B/F/NT-166032 “Biotechnology and Public Health Transnational Network (HealthBiotech)”, 2004/2007, Координатор доц. д-р Анна Куюмджиева

Дирекция „Научни изследвания”, МОН, България: ‘Микробен статус на тракийските гробници в България и методи за превенция’ Б-602, 2006, Координатор доц. д-р Анна Куюмджиева

Дирекция „Научни изследвания”, МОН, България: ‘Изследване локализацията на каталазни и супероксиддисмутазни ензими при дрожди с ферментативен и окислителен тип на метаболизъм’ НИ-Б1509/05 – 2005, Ръководител доц. д-р Анна Куюмджиева

Дирекция „Научни изследвания”, МОН, България: “Междууниверситетска лаборатория по Приложна микробиология (UniLab)” НИ-Б-ВУ201/06 – 2006, Ръководител доц. д-р Анна Куюмджиева

Биология на Стрептомицети и млечнокисели бактерии
Ръководител: проф. д-р Пенка Мончева

Научноизследователска област:

Лабораторията по „Биология на Стрептомицети и млечнокисели бактерии” е основана като част от катедрата по „Обща и промишлена микробиология” през 1978 година. Научните изследвания в нея са фокусирани върху Биология на Стрептомицети и на млечнокисели бактерии. Основните направления, развивани в лабораторията са:

· Антибиотици от Актиномицети с медицинско и селскостопанско приложение – синтез, изолиране и характеризиране

· Таксономия на Актиномицети – продуценти на антибиотици

· Физиология и биохимия на Стрептомицети

· Регулация на вторичния метаболизъм при Стрептомицети

· Млечнокисели бактерии – изолиране, спининг за биологично активни метаболити, таксономия

· Биология на фитопатогенни бактерии

· Биологично пречистване на индустриални отпадни води

Национални и международни проекти:

Научно направление: Биология на фитопатогенни бактерии

СС 1102/2001 “Получаване на субстанции от антарктически актиномицетни щамове, активни срещу фитопатогенни бактерии и използването им за обеззаразяване на семена на житни и бобови култури с оглед получаване на екологично чиста и безвредна продукция”, Ръководител доц. д-р Пенка Мончева

СС 1403/2004 “Биология на фитопатогенни бактерии: “ Erwinia amylovora, причинител на огнен пригор по сем. Rosaceae – вътревидово разнообразие”, Ръководител доц. д-р Пенка Мончева и гл. ас. д-р Петя Кабаджова-Христова

Дирекция „Научни изследвания”, МОН, България: “Идентификация, фенотипно и генотипно разнообразие и междувидови взаимоотношения на фитопатогенните бактерии от род Burkholderia” ВУ-Б-206/06, 2006, Ръководител доц. д-р Пенка Мончева

Научно направление: Биология на млечнокисели бактерии

Проект Рила 2/10 Characterization de bacteries psychrotrophes en vue de leur utilization dans la biopreservation des poisons, Ръководител гл. ас. д-р Петя Кабаджова-Христова

Геологична микробиология
Ръководител: проф. д-р Венета Грудева

Научноизследователска област:

Лабораторията по „Геологична микробиология” е основана като част от катедрата по „Обща и промишлена микробиология” през 1978 година. Научните изследвания в нея са фокусирани в областта на геомикробиологията, биохидрометалургията и опазването на околната среда. Основните направления, развивани в лабораторията са:

· Биология на ацидофилни хемолитотрофни бактерии

· Механизми за устойчивост на тежки метали и арсен

· Таксономия и фисиология на сулфат-редуциращи бактерии

· Биоразнообразие в екстремни местообитания

· Молекулярна биология на Acidithiobacillus ferrooxidans и Leptospirillum ferrooxidans

· Взаимодействия между нематоди и бактерии

· Микробни тестовe за екотоксикологична оценка на замърсявания с тежки метали и арсен

· Микробна корозия

Национални и международни проекти:

“Environmental management of hazardous mining wastes and effluents”, EC Programme INCO-Copernicus ICA2-ct-2000-10010

Leonardo da Vinci II Pilot project BG/00/B/P/PP-132060 “Open and Distance Learning in Healthcare Microbiology and Immunology(ODL-HealthMI)”, 2000 – 2003, Координатор доц. д-р Венета Грудева

Дирекция „Научни изследвания”, МОН, България: “ Биоремедиационен потенциал на асоцияция от нефт-рязгряждящи бактерии и възможности за очистване на замърсени с нефт и нефто-продукти почви”, 2001-2004, Ръководител доц. д-р Венета Грудева

Improved monitoring of Environmental carcinogenes by a principally new test - StP97797 NATO Project 2003-2005, Ко-директор доц. д-р Венета Грудева

Дирекция „Научни изследвания”, МОН, България: “Биодиверситет на сулфат-редуциращи бактерии в заямърсени с с арсен води и възможности за изпожлзуването им в технологии за биоремедиация”, 2003-2005, Ръководител доц. д-р Венета Грудева