Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Биофизика и радиобиология

   

Ръководител: доц. д-р Валентина Ганева

каб. 324
тел: 02 8167 237
e-mail: valia@biofac.uni-sofia.bg

 

През 1972 г. от Лаборатория по биофизика, в рамките на Катедрата по физиология на животните и човека, се оформя самостоятелна Катедра по биофизика и радиобиология. Още със създаването си тя се включва в обучението на студентите от всички специалности в Биологическия факултет. Ръководена е последователно от доц. Симо Тодоров (1972–1988), доц. Марко Марков (1988–1990) и от проф. Василий Голцев (от 1990-2004, 2008–2012), доц. Божидар Галуцов (2004–2008), а понастоящем от доц. Валентина Ганева.

Научните изследвания са обединени в изучаване влиянието на различни физични и химични фактори върху биологичните мембрани. Пионерни за България изследвания на действието на постоянни магнитни полета върху биологични системи са проведени през 70-те години от доц. С. Тодоров и доц. М. Марков, а биохемилуминисценцията е обект на работите на н.с. Г. Маринополски.

b-1

Доц. Симо Тодоров, първият ръководител на катедрата(1972-1988)

Възпитаникът на Лайпцигския университет доц. М. Рачева слага началото на изследванията в катедрата на пасивните електрични свойства на клетките – биоимпеданс, повърхностни електрични заряди. Нейните изследвания върху свързването на биологичноактивни съединения–фитохемаглутинини и мелитин с биологични мембрани с различен произход, успешно се продължават от доц. Виржиния Долчинкова.

Системните радиобиологични изследвания започват в 1975 г от Б. Галуцов. В тях активно се включват Стамен Иванов, Мария Балджийска и Маргарита Кузманова. Разработен е комплексен тест за експресна оценка на лъчевото поражение на клетъчно, субклетъчно и мембранно ниво. Тестирани са множество естествени и синтетични съединения с протекторно действие. Показан е и защитният ефект на предварителното облъчване с нейонизираща радиация в милиметровия диапазон срещу увреждане от йонизираща радиация.

От 1980 г. се открива ново направление – Фотобиофизика. Разработките на В. Голцев са насочени към изучаване на механизмите на забавената хлорофилна флуоресценция и влиянието на различни химични и физични фактори върху ефективността на електронния пренос.

b-2
b-3
b-4
Колективът на катедрата през 1986 г. Доц. Галуцов през 1988 г.
Юбилейна научна сесия на БФ
Проф. Голцев през 1988 г.
Юбилейна научна сесия на БФ

Изследванията върху действието на импулсни електрични полета върху клетъчната трансформация и въвеждането на вещества в дрожди стартира в 1988 г. с опитите на В. Ганева и Б. Галуцов. В резултат на дългогодишно сътрудничество с проф. Ж. Тесие от CNRS – Тулуза (Франция), е разработен и патентован нов проточен метод за електроиндуциран добив на белтъци от дрожди.

В продължение на три десетилетия доц. Андрей Атанасов провежда изследвания на конформацията на протеиновата компонента, както и липид-протеиновите взаимодействия в различни биологични мембрани при действие на различни биологично активни вещества.

Дългогодишни членове на катедрата са били н.с. Димитър Чукнийски, Драган Веселинов, Румяна Терзиева, Елизабет Бантутова.

В настоящия момент в катедрата се обучават трима докторанти – Василена Кръстева, Владимир Александров и Бояна Ангелова. Всички защитили досега докторанти в катедрата работят в наши и европейски университети.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Изучават се механизмите на стресовия отговор на фотосинтетичния апарат при въздействието на биотични и абиотични фактори. Разработват се биофизични подходи за фенотипирането на растенията, базиращи се на анализа на кинетиката на хлорофилната флуоресценция, на забавената флуоресценция и фотоиндуцираното разсейване на светлината при 820 nm. Изграждат се и се обучават изкуствени невронни мрежи.
В растения се изследват още абсорбция, бърза и забавена флуоресценция; скорост на усвояване на CO2 и отделяне на О2; фотосинтеза във възкръсващи растения като Haberlea rhodopensis; използване и развитие на неинвазивни методи за оценка на фотосинтезата в интактни листа.
Анализират се механизмите на действие на биологични съставки, на взаимодействието им с околната среда чрез тяхната междуфазова повърхност. Цели се изясняването на молекулярните и сигнални каскади между биофизичните механизми в клетките и околната среда.
Изследват се биологичните ефекти на слаби електромагнитни полета и комбинираното им действие с физически фактори или химически вещества; изучават се ефектите на мобилните телефони (GSM900) върху биологични обекти.
В проект по 7 РП са разработени протоколи за високоефективна електроиндуцирана екстракция на хомоложни интрацелуларни ензими от дрожди. Показана е приложимостта на метода и за екстракция на рекомбинантни ензими. В нов проект по 7 РП се изследват алтернативни високоефективни подходи за изолиране на биологичноактивни вещества.

b-6
b-9
b-8
Участие на докторантите в международни конференции –П. Чернев, П. Ламбрев, И. Захариева. В средата – гл. ас. М. Кузманова, проф. В. Голцев Доц. Ганева, ръководител на катедрата по време на експеримент Проф. Голцев през 2009 г.
Юбилейна научна сесия на БФ

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Биофизика и радиобиология – проф. Голцев, доц. Галуцов – МБ и БТ– 4 и 5 сем.
Биофизика и радиобиология – доц. Стефанов– Б–7 сем.
Биофизика и биофизични методи на пречистване –доц. Ганева – ЕООС и БУР–7 сем.
Биофизика и радиобиология –доц. Долчинкова – Б и Х, Б и АЕ и задочни курсове–8 сем.
Радиоизотопни техники – доц. Галуцов– МБ–4 сем.
Биологични мембрани – доц. Ганева–МБ–7 сем.
Избираеми:
Свободни радикали в биологията и медицината –доц. Галуцов – МБ–4, 6, 8 сем.
Действие на физични фактори в биологични системи –гл. ас. Кузманова– МБ–5, 7 сем.
Математическо моделиране на биологични процеси –проф. Голцев – МБ–6, 8 сем.
Фотобиология – проф. Голцев – МБ–6, 8 сем.
Радиоекология – доц. Галуцов – ЕООС.

b-5
b-7
Провеждане на експерименти в условията in situ.
Доц. Долчинкова, проф. Голцев, доц. Галуцов, докт. Захариева, доц. Ганева,
докт. Ламбрев (измерва).
Проф. В. Голцев и докторантите И. Захариева, П. Ламбрев и М. Ламбрева демонстрират на проф. Р. Страссер красотите на България в Пловдив

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
МП „Биофизика“. Преподавателите от катедрата участват в нейното извеждане със задължителните курсове:
Биофизика на клетката, Радиационна биофизика, Фотобиофизика, Биофизика на мембраните, Математическо моделиране на биофизични процеси
Избираеми курсове:
Действие на физични фактори върху биологични системи, Биофизика на фотосинтезата, Свободно радикални процеси, Синергетика
МП „Опазване на околната среда“
Задължителен – Радиоекология
МП „Биохимия“,
Избираем – Свободни радикали и патология

Научен проект - МОН № ДО 02-137 от 15.12.2008

Термодинамичен модел на воден стрес при растенията