Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Живка Кръстева Атанасова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Живка Кръстева Атанасова на тема „Проучване на пробиотичния капацитет на млечнокисели бактерии влизащи в състава на стартерни култури за различни видове сирене", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Искра Иванова

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Христова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: