Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Жени Димитрова Нанова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Жени Димитрова Нанова на тема Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus officinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Венета Кпачина

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Ананиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: